Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:01:17Z
dc.date.available2013-03-12T08:01:17Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-04-30en_US
dc.identifier.citationBakke, Bente. Regulering av tilgjengelighet. Masteroppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/9059
dc.description.abstractMobiltelefoner har de siste årene fått økt popularitet i samfunnet vårt. Gjennom mobilteknologi er man ikke lenger bundet til en fastlåst, innendørs setting, og mobiltelefonen har blitt en viktig enhet for kommunikasjons- og informasjonsstyring når en er på farten. Likevel har de sine begrensninger når det kommer til bruk utendørs, da en slik type kontekst er uforutsigbar, dynamisk og ukontrollerbar. Oppgaven redegjør for begrepene kontekst og kontekstbevissthet i sammenheng med mobilteknologi, og hvordan smarttelefonen egner seg som et verktøy på tur. Det stilles spørsmål ved vår evne til å regulere vår tilgjengelighet, og hvilke konsekvenser konstant tilgjengeliggjøring kan føre med seg. For å kunne nyte en naturopplevelse eller et øyeblikk optimalt, må en ta et aktivt valg om å prioritere bort teknologi som kan virke forstyrrende. På en annen side kan smarttelefonen benyttes som et hjelpemiddel på tur. Deler av oppgavens fokus er å kartlegge hvordan en best kan designe en mobilapplikasjon for å maksimere nytteverdien av smarttelefonen på tur. For å underbygge funnene i oppgaven, er det samlet inn data basert på vitenskapelige metoder. Disse metodene innebærer intervju, spørreundersøkelse, fokusgruppe og group-based expert walkthrough. Et av resultatene for oppgaven viser at forholdet mellom brukerens kontekst og kontekstbevisst teknologi spiller en stor rolle når det kommer til et suksessfullt design. Siden mobiltelefonen kan bli brukt som et verktøy på forskjellige måter på ulike stadier av en tur, er det viktig at mobiltelefonen kan tilby funksjonalitet som er tilpasset før, under og etter en tur. Det oppsummeres en rekke automatiske og manuelle teknikker for å regulere brukerens tilgjengelighet via mobiltelefonen, for å minimere sjansene for unødvendige avbrytelser i hverdagen generelt. Avslutningsvis presenteres resultatene fra utviklingsprosessen av en mobilapplikasjon. Mobilapplikasjonen er designet i henhold til mobile designprinsipper og mål for brukskvalitet. Ved hjelp av et godt design kan smarttelefonen oppleves som et usynlig hjelpemiddel på tur, samtidig som applikasjonen kan bidra til at brukeren holder fokus på naturopplevelsen, og ikke applikasjonen i seg selv. Nøkkelord: Tilgjengelighet, tur, mobilapplikasjon, mobildesign, presence awareness, kontekstbevissthetnor
dc.description.abstractMobile phones has in the last couple of years increased its popularity in our society. Through mobile technology you are no longer tied to an indoor setting and the mobile phone has become an important device for communication and finding information on the go. However, they have their limitations when it comes to outdoor use, which is a context that is unpredictable, dynamic and uncontrollable. This thesis describes the terms context and context awareness in relation to mobile technology, and how a smartphone is suitable as a tool when hiking in the mountains. What is also questioned is our ability to regulate our availability, and the consequences of what constant availability could bring. To enjoy a good outdoor experience or a quiet moment in our everyday life, one will have to choose actively not to use technology that causes interruptions. Smartphone can be used as a tool on a hiking trip. The focus of this thesis is partly to identify how one can design a mobile application to maximize the utility of a smartphone on a hiking trip. To support the findings in this thesis, the data collected are based on scientific methods. These methods includes interview, survey, focus group and group-based expert walkthrough. One of the findings in this thesis, shows that the relationship between the users context and context aware technology play an important role when it comes to successful design. The mobile phone can be used as a tool in different ways for each stage of a hiking trip. It is therefore important that the mobile phone can offer functionality designed to be used before, during and after a hiking trip. The thesis summarizes several automatic and manual methods to regulate the users availability through the mobile phone, to decrease the chances of unnecessary interruptions during the day. Finally, results are presented from the development process of a mobile application, that may be used to discover hiking routes. The mobile application is designed according to mobile design principles and usability goals. By designing good applications, the smart phone can be experienced as a invisible helping tool on a hiking trip. At the same time, the user can focus on the environment and the experience of being outdoors, instead of focusing on the application itself. Keywords: Availability, hike, mobile application, mobile design, presence awareness, context awarenesseng
dc.language.isonoben_US
dc.titleRegulering av tilgjengelighet : situert bruk av mobile applikasjoneren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-11-26en_US
dc.creator.authorBakke, Benteen_US
dc.subject.nsiVDP::420en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Bakke, Bente&rft.title=Regulering av tilgjengelighet&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-32809en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo157015en_US
dc.contributor.supervisorJo Herstaden_US
dc.identifier.bibsys12367056xen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/9059/2/Bakke.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata