Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:00:28Z
dc.date.available2013-03-12T08:00:28Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-11-01en_US
dc.identifier.citationRefsdal, Ivar. Comparison of GMF and Graphiti based on experiences from the development of the PREDIQT tool. Masteroppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/9000
dc.description.abstractUtvikling av grafiske editorer kan være en utfordrende oppgave. En spesialisert grafisk editor på et veldefinert domene vil typisk være nyttig for brukere, ettersom den kan understøtte domenet på en mer direkte måte enn en generisk editor kan, blant annet ved å hindre brukeren i å gjøre enkle feil. Denne oppgaven evaluerer to rammeverk som understøtter utvikling av grafiske editorer, nærmere bestemt GMF og Graphiti. GMF er en moden teknologi, mens Graphiti er i et forholdsvis tidlig stadie. Begge teknologier bruker GEF, Draw2d og Eclipse generelt som underliggende teknologier. Mens GMF er forholdsvis godt dokumentert, så er det få sammenligninger med Graphiti. Ingen av rammeverkene har heller blitt evaluert med henhold på tre-baserte metoder som bruker verdipropagering. Hovedhypotesene i denne oppgaven er at GMF vil være bedre enn Graphiti med henhold til følgende egenskaper: Brukbarhet for å understøtte tre-baserte metoder som bruker verdipropagering. Utviklingstid. Vedlikeholdbarhet. Tilpasningsmulighet. Ulike andre kriterer fra Myers et al. Dette blir diskutert utfra erfaringer fra utvikling av to verktøy, en gjennomgang av relatert arbeid, samt en spørreundersøkelse der brukere prøver begge verktøyene. Mens GMF ble funnet til å inneha de to første egenskapene i størst grad, ble Graphiti funnet til å inneha de tre siste egenskapene i størst grad. Begge verktøy var omlag like populære hos brukere. Resultater fra relatert arbeid var primært i samsvar med funnene i denne oppgaven. Mer forskning bør gjøres for å enten styrke eller svekke funnene i denne oppgaven. Etterhvert som Spray, en modellbasert metode som generere til Graphiti kode, blir mer modent, vil det være naturlig å sammenligne det med GMF.nor
dc.description.abstractCreating graphical editors can be a difficult undertaking. A graphical editor specialized at a well defined domain will likely be of good value for the end user, as such a tool should support the domain in a more direct way than a general purpose editor would, enabling, among other things, the user to avoid simple mistakes. This thesis evaluates two frameworks aimed at the creation of graphical editors, namely GMF and Graphiti. GMF is considered a mature technology, whereas Graphiti is currently in its incubation phase. Both technologies use GEF, Draw2d and Eclipse in general as underlying technologies. While GMF is fairly well documented, little is written about GMF as compared to Graphiti. Furthermore neither has been evaluated with respect to tree-based methods using value propagation. The main hypothesis is that GMF will outperform Graphiti with respect to the following criteria: Applicability for supporting tree-based methods using value propagation. Development time. Maintainability. Customizability. Various criteria set forth in Myers et al. This is discussed based on the experiences made during the development of two editors, reviewing related work, as well as a survey where users try both editors. While the two first criteria were found to be true, the three latter were found to be in favor of Graphiti. Both tools were equally favored by users. Related work was generally found to confirm the findings of this thesis. More research should be done to further strengthen or weaken this thesis' findings. As Spray, the model driven approach targeting Graphiti, becomes more mature, it seems well fit and a natural comparison for GMF.eng
dc.language.isoengen_US
dc.titleComparison of GMF and Graphiti based on experiences from the development of the PREDIQT toolen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-06-04en_US
dc.creator.authorRefsdal, Ivaren_US
dc.subject.nsiVDP::420en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Refsdal, Ivar&rft.title=Comparison of GMF and Graphiti based on experiences from the development of the PREDIQT tool&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-30820en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo139455en_US
dc.contributor.supervisorKetil Stølen, Aida Omerovic, Fredrik Seehusenen_US
dc.identifier.bibsys121660532en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/9000/2/refsdal.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata