Hide metadata

dc.contributor.authorMæland, Ragnhild
dc.date.accessioned2021-03-20T23:03:44Z
dc.date.available2021-03-20T23:03:44Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationMæland, Ragnhild. Knausgårds tvil: Karl Ove Knausgårds litterære fenomenologi i Om året. Master thesis, University of Oslo, 2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/84348
dc.description.abstractDenne oppgaven er en undersøkelse av det fenomenologiske perspektivet i Karl Ove Knausgårds firebindsverk Om året (2018a). I oppgaven undersøker jeg hva som er særegent for Knausgårds litterære måte å skrive frem verden på. I tillegg spør jeg hvilken betydning den kroppslige erfaringen har i fremstillingen, og hvordan tematiseringen av tid er med på å utfordre det fenomenologiske perspektivet i verket. I forbindelse med tidligere verk har Knausgårds beskrivelser av den ytre verden og vektleggingen av det materielle vært tolket som et uttrykk for en eksistensialistisk forpliktelse mot verden; som en strategi for å få øye på livet som leves her og nå. I Om året står tingene i forgrunnen for fortellingen. Formålet med oppgaven er å analysere den fenomenologiske tilnærmingen til materien, som flere kritikere har påpekt, men som få har undersøkt på en grundig måte. Selv om flere kritikere har påpekt slektskapet til fenomenologien, har få undersøkt dette i detalj med utgangspunkt i Merleau-Pontys begrep om persepsjon. Med utgangspunkt i fenomenologisk teori viser jeg hvordan vi i Om året kan forstå ulike sider ved verket i lys av subjektets kroppslige situering, og hvilken betydning dette har for meningsdannelsen. Metoden går ut på at jeg leser Knausgårds tekst i lys av sentrale bidrag i den filosofiske fenomenologiske tradisjonen, med særlig vekt på Merleau-Ponty. Ved å nærlese passasjer tolker jeg frem det jeg oppfatter som forfatterens særegne fenomenologiske stil. Jeg undersøker blant subjektets fenomenologiske holdning ved å undersøke hvordan motivene kroppslig erfaring, tiden, og barn kommer til uttrykk i teksten. I analysen henter jeg eksempler fra essay som omhandler både fysiske og abstrakte fenomener, samt fra passasjer hvor forfatteren skriver om kunst. Underveis diskuterer jeg også hvordan vi kan forstå forfatterens formvalg utfra et fenomenologisk perspektiv. Et sentralt omdreiningspunkt i oppgaven er forfatterens tematisering av “to virkeligheter”, en distinksjon som spiller på en dualistisk modell der det materielle – tingenes verden – og det immaterielle utgjør to adskilte, men sammenfiltrede dimensjoner av den menneskelige erfaringen. På et overordnet plan utforsker jeg hvordan vi kan forstå denne dualismens rolle i verket som helhet. Jeg finner at Knausgårds litterære fenomenologi kan karakteriseres som sammensatt, som uttrykk for fenomenologiske ideer; den er ambivalent i spørsmålet om tidserfaringen, og den er sentimental, da subjektet i møte med verden vektlegger sin laden.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleKnausgårds tvil: Karl Ove Knausgårds litterære fenomenologi i Om åretnob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-03-21T23:00:43Z
dc.creator.authorMæland, Ragnhild
dc.date.embargoenddate3021-04-06
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code A
dc.identifier.urnURN:NBN:no-87024
dc.type.documentMasteroppgave
dc.rights.accessrightsclosedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/84348/1/Knausg-rds-tvil-MARM-docx.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata