Hide metadata

dc.contributor.authorHaukeland, Silje Iselin
dc.date.accessioned2021-01-19T23:46:26Z
dc.date.available2021-01-19T23:46:26Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationHaukeland, Silje Iselin. Enslige mindreårige flyktninger under 16 år og deres kontakt med psykisk helsevern for barn og unge i årene etter ankomst til Norge. Master thesis, University of Oslo, 2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/82384
dc.description.abstractBakgrunn: Enslige mindreårige flyktninger anses for å være i stor risiko for å utvikle psykiske helseplager. Studier viser at de skårer høyere på blant annet depresjon, angst og posttraumatisk stress, sammenlignet med majoritetsbefolkningen. For å vite om psykisk helsevern for barn og unge (BUP) møter behovene til de unge flyktningene med bakgrunn som enslige mindreårige trengs det studier som undersøker symptomtrykk av psykiske plager og eventuell kontakt med BUP. Videre er det behov for kunnskap om hvorvidt det er en sammenheng mellom kontakt med BUP og reduksjon av symptomer på psykiske plager. Metode: Studien er basert på materiale fra den longitudinelle studien «Enslige mindreårige asylsøkere: Kartlegging av traumeerfaringer og psykisk helse» i regi av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Datainnsamling er gjort på en gruppe enslige mindreårige flyktninger som var mellom 10-16 år da de ankom Norge i perioden 2010-2012. Barna/ungdommene ble målt på blant annet symptomer på posttraumatisk stress, depresjon og angst etter seks måneder, to år og fem år etter ankomst. I tillegg brukes data hentet fra norsk pasientregister som viser om de unge flyktningene har hatt kontakt med BUP og eventuelt hvor mye kontakt de har hatt. Ved hjelp av krysstabulering har jeg undersøkt forekomsten av psykiske plager over klinisk grenseverdi og kontakt med BUP, samt sammenhengen mellom reduksjon av symptomtrykk og kontakt med BUP. Hva som predikerer kontakt og om nivå av psykiske plager predikerer antall konsultasjoner hos BUP er undersøkt ved bruk av logistisk og lineær regresjonsanalyse. Resultat: Resultatene viste at halvparten av de som har psykiske plager over klinisk grenseverdi i løpet av de første fem årene i Norge har hatt kontakt med BUP i løpet av samme periode. Verken type psykiske plager, nivå av psykiske plager eller alder predikerte kontakt med BUP. Av de som hadde hatt kontakt med BUP etablerte de fleste denne kontakten før de hadde vært i landet i to år. Videre viste resultatene at flere av ungdommene med høyt symptomtrykk og kontakt med BUP opplevde bedring av sine plager over tid, sammenlignet med de som ikke hadde kontakt med BUP. Konklusjon: Resultatene i denne studien peker i retning av et underforbruk av BUP blant enslige mindreårige flyktninger i Norge. I tillegg viste resultatene at flere som har hatt kontakt med BUP opplevde en forbedring av symptomtrykk sammenlignet med de som ikke har hatt kontakt med BUP. Dette er viktig kunnskap, da det etter hva jeg kjenner til finnes få studier som har sett på sammenhengen mellom psykiske plager hos enslige mindreårige flyktninger og deres kontakt med psykiske helsetjenester over tid, og ingen studier som har hatt et spesifikt fokus på de som ankommer landet før de er fylt 16 år. For å kunne undersøke eventuelle sammenhenger mellom kjønn og bruk av BUP trengs større utvalg med flere jenter. Resultatene indikerer at mer kunnskap om enslige mindreårige flyktningers bruk av BUP kan være nyttig for å tilpasse og utvide tjenestene slik at de i større grad kan imøtekomme disse ungdommenes behov.nob
dc.language.isonob
dc.subjectEnslige mindreårige flyktninger Psykisk helsevern for barn og unge BUP Unge flyktninger Enslige mindreårige asylsøkere
dc.titleEnslige mindreårige flyktninger under 16 år og deres kontakt med psykisk helsevern for barn og unge i årene etter ankomst til Norgenob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-01-19T23:46:26Z
dc.creator.authorHaukeland, Silje Iselin
dc.identifier.urnURN:NBN:no-85267
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/82384/17/Hovedoppgave---Silje-Iselin-Haukeland.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata