Hide metadata

dc.contributor.authorGundersen, Vilde Caroline
dc.date.accessioned2020-09-28T23:50:20Z
dc.date.available2020-09-28T23:50:20Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationGundersen, Vilde Caroline. Kinas kvotehandelssystem - et internasjonalt prosjekt?. Master thesis, University of Oslo, 2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/80111
dc.description.abstractI 2011 besluttet Kina å etablere et nasjonalt kvotesystem som følge av økt prioritering av klimapolitikk siden 2006. Et kvotehandelssystem er en markedsbasert løsning hvor myndigheter setter en grense for hvor mye en virksomhet kan ha av totalt utslipp. Ut i fra grensen konverteres kvoter som virksomheter kan kjøpe og selge. Høye kvotepriser stimulerer virksomheter til å etablere grønne innovasjoner. Dette er en kostnadseffektiv løsning for å redusere utslipp. Et effektivt og funksjonelt kvotesystem i Kina vil redusere betydelige mengder med CO2-utslipp globalt. Internasjonale aktører har derfor aktivt støttet Kinas etablering for å sikre et suksessfullt resultat. Problemstillingen tar sikte på å besvare følgende: Hvordan og i hvilken grad er etableringen av det kinesiske nasjonale kvotehandelssystemet et resultat av diffusjon fra internasjonale aktører? Denne studien gjennomfører en sammenlignende casestudie av EU, Norge og Verdensbankens støtte og påvirkning av Kinas etablering av kvotesystemet, i lys av diffusjonsteori. Diffusjon er en prosess som forklarer hvordan en stats beslutning om å implementere en politikk er betinget av tidligere beslutninger fra andre stater og/eller organisasjoner. Oppgaven ønsker å studere hvorfor diffusjon oppstår, som forklares ut i fra aktørene motivasjoner basert på miljøhensyn, å legitimere kvotesystemet som en effektiv markedsbasert løsning og ambisjonen om å koble sammen kvotemarkeder i fremtiden. Hva diffusjon inneholder forklares ut i fra investerte ressurser og fokusområder i ulike kontekster, som aktørene ønsker å fremme informasjon om til Kina. I de ulike diffusjonene har aktørene fokusert på å fremme informasjon gjennom teknisk støtte, politisk dialog, analytisk støtte og regulatoriske bestemmelser til Kina. Hvordan aktørene har spredt politikk er gjennom bruk av ulike diffusjonsmekanismer som er tvang, konkurranse, læring og emulering. Til slutt vil oppgaven diskutere i hvilken grad Kinas kvotesystem er et resultat av internasjonal diffusjon. Dette tolkes som betydelig. Etableringen ville ikke vært like effektivt eller av samme kvalitet uten internasjonal hjelp.nob
dc.language.isonob
dc.subjectEU
dc.subjectNorge
dc.subjectdiffusjon
dc.subjectKina
dc.subjectkvotesystem
dc.subjectVerdensbanken
dc.subjectinternasjonalt samarbeid
dc.subjectInternasjonal politikk
dc.titleKinas kvotehandelssystem - et internasjonalt prosjekt?nob
dc.title.alternativeChina's Emissions Trading Scheme - An International Project?eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-09-29T23:48:32Z
dc.creator.authorGundersen, Vilde Caroline
dc.identifier.urnURN:NBN:no-83219
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/80111/1/STV4992-Masteroppgave-Vilde-Caroline-Gundersen.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata