Hide metadata

dc.contributor.authorHeinecke, Henriette
dc.date.accessioned2020-09-28T23:50:03Z
dc.date.available2020-09-28T23:50:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationHeinecke, Henriette. Lokale miljøtiltak med globale virkninger - Grønne offentlige anskaffelser av el-biler i norske kommuner. Master thesis, University of Oslo, 2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/80103
dc.description.abstractGrønne offentlige anskaffelser av el-biler har en stor betydning for reduksjon av klimagassutslipp, og er et klimapolitisk virkemiddel for det grønne skiftet og grønn innovasjon. Allikevel viser flere undersøkelser at oppdragsgivere synes gjennomføringen av grønne anskaffelser kan være utfordrende. Hvilke drivere er det som påvirker implementeringen av grønne offentlige anskaffelser, og hvilke utfordringer er det som skaper en barriere for gjennomføringen? Problemstillingen som blir diskutert er: Hvilke drivere og barrierer er det som påvirker anskaffelser av el-biler i norske kommuner, og hvordan kan disse ses i sammenheng med politisk innovasjon? Nærmere bestemt blir grønne offentlige anskaffelser studert i sammenheng med teori om politisk innovasjon og interne og eksterne determinanter. Teorien tar utgangspunkt i at politisk innovasjon er adopsjon av ny politikk for kommuner som vedtar politikken, uavhengig av hvor mange andre kommuner som allerede har iverksatt den. Politikkadopsjon vil i denne studien være i tråd med implementering av grønn anskaffelsespolitikk. Berry & Berrys innovasjonsmodell er det sentrale teoretiske fundamentet, som sammen med grønn anskaffelseslitteratur skal danne grunnlag for videre analyse. Et sentralt poeng ved teorien, er at interne og eksterne determinanter er karakteristikker og egenskaper ved kommuner som sammen påvirker sannsynligheten for politikkadopsjon. Disse karakteristikkene vil bli diskutert i lys av grønn anskaffelseslitteratur. Basert på innhenting av data fra Doffin, velges det ut kommuner som gjennom en tidsperiode fra 2017 til 2019 har anskaffet el-biler. Analysen vil deretter basere seg på intervjuer med de utvalgte kommunene. Funnene viser at interne og eksterne determinanter spiller en viktig rolle i sammenheng med politikkadopsjon av anskaffelser av el-biler, og at disse karakteristikkene påvirker sannsynligheten for at kommuner velger å elektrifisere. Flere av funnene samsvarer med de teoretiske forventningene, selv om det er flere karakteristikker som viser seg å ikke ha like stor betydning på anskaffelsesprosessen som i utgangspunktet forventet. Det er imidlertid en generell enighet i majoriteten av de utvalgte kommunene om hvilke karakteristikker som har vært betydningsfulle og motiverende, samt hvilke barrierer som har vært årsaken til at anskaffelsesprosessene har vært utfordrende.nob
dc.language.isonob
dc.subjectinnovasjon
dc.subjectdet grønne skiftet
dc.subjectanskaffelser
dc.subjectGrønne offentlige anskaffelser
dc.subjectpolitisk innovasjon
dc.titleLokale miljøtiltak med globale virkninger - Grønne offentlige anskaffelser av el-biler i norske kommunernob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-09-29T23:48:20Z
dc.creator.authorHeinecke, Henriette
dc.identifier.urnURN:NBN:no-83215
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/80103/1/Masteroppgave-22-06-2020--Henriette-Heinecke---Gr-nne-offentlige-anskaffelser.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata