Now showing items 1-1 of 1

  • Petersbakken, Stein Erik Fenes (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    Endringer i d ødelighetsm ønstre er et område som forsikringsbransjen har lagt mer og mer vekt på den siste tiden. Dette er som fø lge av at man over lengre tid har observert en stadig økning i menneskets forventede ...