Hide metadata

dc.contributor.authorEliassen, Ranveig Johanne
dc.date.accessioned2020-09-21T23:55:04Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationEliassen, Ranveig Johanne. Demokrati i praksis og unges engasjement - En kvalitativ studie av videregåendeelevers erfaringer som deltakere i demokratilæringsprosjektet «Ta over». Master thesis, University of Oslo, 2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/79799
dc.description.abstractDenne studien belyser hvilke erfaringer en gruppe elever i den videregående skolen har gjort seg som deltakere i det tverrfaglige demokratilæringsprosjektet «Ta over». Samfunnsfaget har et særskilt demokratimandat, og gjennom faget skal elevene få erfaring med demokrati i praksis og utøve aktivt medborgerskap (Utdanningsdirektoratet, 2019). Prosjektet «Ta over» ble gjennomført høsten 2017, og var et skole-museumssamarbeid med sikte på å gi elevene mulighet til å utøve praktisk demokrati gjennom å ta over driften av museet Eidsvoll 1814. Prosjektet var del av et treåarig samarbeidet mellom skolen og museet, og dreide seg om temaene demokrati og medborgerskap. Et av målene var å øke unges valgdeltakelse lokalt. Studiens problemstilling er som følger: Hvilke erfaringer har et utvalg elever gjort seg gjennom deltakelsen i demokratilæringsprosjektet «Ta over», og på hvilken måte mener elevene at arbeidet har påvirket deres samfunnsengasjement opplevde medborgerskap? For å svare på denne problemstillingen benyttet jeg meg av semistrukturerte dybdeintervjuer som datainnsamlingsmetode, og tematisk analyse. Til sammen gjennomførte jeg åtte elevintervjuer. Funnene fra analysen diskuteres opp mot sentrale teoretiske bidrag og tidligere forskning knyttet til demokrati, medborgerskap og unges engasjement. Av relevant teori har demokrati- og medborgerskapsteori, og spesielt Biestas bidrag knyttet til unges medborgerskap og skole, stått sentralt. Analysen antyder at elvene som deltok i «Ta over» likte å være deltakere i prosjektet, og det var bred enighet om at det hadde vært en bra og morsom opplevelse. Det kommer samtidig frem at elevene ikke opplevde at prosjektet økte deres demokratikompetanse, og de fleste av deltakerne uttrykte at prosjektet ikke hadde påvirket deres samfunnsengasjement og opplevde medborgerskap. Samtidig nyanseres dette bildet, og det fremkommer at flere har deltatt i aktiviteter og prosesser som kan knyttes til perspektiver på demokrati og aktivt medborgerskap.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleDemokrati i praksis og unges engasjement - En kvalitativ studie av videregåendeelevers erfaringer som deltakere i demokratilæringsprosjektet «Ta over»nob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-09-22T23:54:10Z
dc.creator.authorEliassen, Ranveig Johanne
dc.date.embargoenddate3020-06-15
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code A
dc.identifier.urnURN:NBN:no-82697
dc.type.documentMasteroppgave
dc.rights.accessrightsclosedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/79799/1/Masteroppgave---Ranveig-Johanne-Eliassen.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata