Hide metadata

dc.contributor.authorVo, Kimmi Thoa
dc.date.accessioned2020-09-04T23:49:05Z
dc.date.available2020-09-04T23:49:05Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationVo, Kimmi Thoa. Elektromembranekstraksjon av THC-syre. Master thesis, University of Oslo, 2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/79176
dc.description.abstractElektromembranekstraksjon (EME) har siden den første publiserte artikkelen i 2006, vist seg å være en effektiv prøveopparbeidelsesmetode til ekstraksjon av blant annet sure og basiske legemidler, hvor det foreligger flest studier av det sistnevnte. For å forenkle gjennomføring av EME er det blitt utviklet 96-brønnsplate i stål. Dette muliggjør ekstraksjon av flere prøver samtidig og kan i teorien ekstrahere opptil 96 brønner ved en enkelt ekstraksjon, hvilket er tidsbesparende og letter mye av arbeidet. For å videre øke interessen av EME er det tiltenkt å kommersialisere utstyr som kan forenkle mye av arbeidet som gjøres rutinemessig ved rutinelaboratorier, som dermed åpner opp for et nytt og attraktivt applikasjonsområde. I denne oppgaven ble EME for første gang anvendt til prøveopparbeidelse av THC-syre fra urin. Innledningsvis ble 96-brønnsplate benyttet for ekstraksjon av THC-syre fra vandige prøver. Ulike organiske løsemidler ble undersøkt med hensikt på dannelse av egnet organisk væskemembran (supported liquid membrane, SLM). Alkoholene oktanol, nonanol og undekanol ble undersøkt, samt dodecylacetat og 2-nitrofenyloktyleter (NPOE). Videre ble modifisering av akseptorløsning undersøkt for å gjøre den mer upolar og dermed øke løseligheten av THC-syre, som er en relativ upolar syre. Det ble forsøkt å tilsette ulike mengder av dimetylsulfoksid (DMSO) på henholdsvis 25, 40, 50, 60, 70, 75 og 80 % i 50 mM ammoniumacetat (v/v). Til slutt ble ulike basiske buffere undersøkt som fortynningsløsning for prøveløsning, da det er essensielt for THC-syre å være ionisert (50 mM ammoniumacetat, 50 mM ammoniumformat, 50 mM NaOH og 1 M NaOH, samt ulike løsninger av 1 M NaOH). Ekstraktene ble analysert på Ultrahigh performance liquid chromatography med tandem MS (UHPLC-MS/MS). Optimalisering av disse betingelsene ga følgende resultater: Da THC-syre er en relativ upolar syre med log P 5,14, ble det oppnådd stort sett gode resultater med en kombinasjon av lang-kjedede alkoholer; SLM med nonanol:undekanol 25:75 (v/v) ble vurdert som mest egnet for ekstraksjon. Det ble også observert økt prosesseffektivitet ved å benytte 70 % DMSO i 50 mM ammoniumacetat som akseptorløsning. 50 mM ammoniumacetat ble benyttet som fortynningsløsning. Dette dannet grunnlaget for ekstraksjonsbetingelser benyttet med et kommersielt utstyr som er under utvikling av Extraction Technology Norway AS. Analyser av urin ble utført med kommersielt utstyr. Innledningsvis ble akseptorvolum på henholdsvis 800, 600 og 400 µl undersøkt ettersom det var ønskelig å oppnå oppkonsentrering med dette systemet. Det laveste akseptorvolumet som kunne benyttes var 400 µl og ga et relativt stabilt system med tanke på strøm. Ekstraksjonsparametere ved bruk av kommersielt utstyr for EME ble optimalisert ved å benytte en tilnærming av forsøksdesign med hensikt på ekstraksjonsutbytte og oppkonsentrering. Dette ble utført med et faktorforsøk hvor overflate-respons modell (response surface model, RSM) ble benyttet som forsøksoppsett. Fire ekstraksjonsparametere ble undersøkt: ekstraksjonstid, donorvolum, akseptorvolum og risting. Basert på modellen kan høyt ekstraksjonsutbytte oppnås ved maksimal ekstraksjonstid (30 minutter) og risting (1800 rpm) når det benyttes lavt donorvolum. For oppnåelse av høy opp-konsentrering bør det benyttes lavt akseptorvolum og høyt donorvolum, hvilket gir en stor forskjell i volumforhold. Videre ble sterk base (10 M natriumhydroksid (NaOH)) tilsatt i donorløsning bestående av prøve og urin for å utføre basehydrolyse, hvor disse prøvene ble satt i varmeskap. Effekten av nøytralisering av prøvene med 10 M saltsyre (HCl) ble undersøkt, hvor betingelse 1 med 100 µl MilliQ-vann og 500 µl 100 mM ammoniumacetat ble videre brukt i evaluering av metoden. Analysen ble utført på UHPLC-MS/MS. Metodeevalueringen innebar evaluering av linearitet, presisjon og nøyaktighet, minste kvantifiserbare konsentrasjon (MKK), ekstraksjonsutbytte og prosesseffektivitet, matriks-effekter og holdbarhet. Standardkurven r^2-verdi var 0,99. Ekstraksjonsutbytte og prosess-effektivitet ble beregnet å være omtrent 2 %. MKK ble grovt satt til 10 ng/ml. Evalueringen for øvrig viste stort sett tilfredsstillende resultat for presisjon og nøyaktighet, samt matrikseffekter. Test av holdbarhet viste at ekstraktene var holdbare i opptil fire dager ved 10 °C. Resultatene oppnådd i denne oppgaven viste at EME med kommersielt utstyr kunne benyttes til ekstraksjon av THC-syre fra urin. Metoden ser ut til å kunne benyttes til kvantifisering, og videre optimalisering av ekstraksjonsbetingelser kan tenkes å bedre ekstraksjonen av THC-syre. Det var planlagt å utføre ekstraksjoner av hårprøver, men dette utgikk da covid-19 medførte stenging av Universitetet i Oslo og eksternt arbeid ved OUS.nob
dc.language.isonob
dc.subject96-brønnersformat
dc.subjectElektromembranekstraksjon
dc.subjectkommersielt utstyr
dc.subjectTHC-syre
dc.titleElektromembranekstraksjon av THC-syrenob
dc.title.alternativeElectromembrane extraction of THC-acideng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-09-05T23:46:42Z
dc.creator.authorVo, Kimmi Thoa
dc.identifier.urnURN:NBN:no-82281
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/79176/1/Masteroppgave-i-Farmasi---Kimmi-Thoa-Vo.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata