Hide metadata

dc.contributor.authorBrosstad, Thea Uldalen
dc.date.accessioned2020-08-19T23:46:46Z
dc.date.available2020-08-19T23:46:46Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationBrosstad, Thea Uldalen. Skjermbruk hos barn og utvikling av sosial kompetanse - en systematisk litteraturgjennomgang. Master thesis, University of Oslo, 2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/78612
dc.description.abstractBakgrunn: Sosial kompetanse er en grunnleggende forutsetning for barns samhandling, fungering og tilhørighet til sosiale fellesskap (Utdanningsdirektoratet, 2016, 2018). Med sosial kompetanse menes emosjonelle, kognitive og atferdsmessige ferdigheter nødvendig for sosial fungering (Garbarino, 1985; Ogden, 2015; Semrud-Clikeman, 2007; Weissberg og Greenberg, 1998). Skjermbruk har de siste årene blitt en vesentlig del av hverdagen til norske barn (Bakken, 2019; Løvgren og Svagård, 2019; Staksrud og Ólafsson, 2019; Statistisk sentralbyrå, 2019). Parallelt har det vært et gjentakende tema i mediebildet og innenfor populærvitenskapen hvorvidt barns skjermbruk bør begrenses for å hindre negativ utvikling (Bjørndal og Røvik, 2019; Lein, 2019; Måleng, 2018; Stabell, 2019). Samtidig foreligger det få, om noen, empiriske kunnskapsoppsummeringer som ser på sammenhengen mellom barns skjermbruk og utviklingen av sosial kompetanse. Formålet med vår hovedoppgave er å bidra til forskningsfeltet ved å gjennomføre en systematisk litteraturgjennomgang hvor sammenhengen mellom barns skjermbruk og utviklingen av sosial kompetanse undersøkes. Metode: Artikkelforfatterne utførte et systematisk litteratursøk i henhold til PRISMA- retningslinjene i databasene MEDLINE, EMBASE og PsycINFO (Liberati et al., 2009). 2142 artikler ble vurdert for egnethet, hvorav 22 møtte oppgavens inklusjonskriterier og ble inkludert i den systematiske litteraturgjennomgangen. Resultater: Det er signifikante sammenhenger mellom barns skjermbruk og utviklingen av sosial kompetanse. Skjermbruk synes å være assosiert med emosjonelle, kognitive og atferdsmessige ferdigheter, men ikke sosiale ferdigheter. Foreldres involvering synes å mediere de observerte sammenhengene. Konklusjon: Resultatene peker i retning av at hvilket medieinnhold barna eksponeres for når de bruker skjermer er av større betydning enn hvilken digital enhet som anvendes. Samtidig kan det være at skjermbruk generelt utgjør en risikofaktor for skjevutvikling, fordi skjermbruk reduserer barnas deltakelse i aktiviteter som er av betydning for positiv utvikling.nob
dc.language.isonob
dc.subjectunge
dc.subjectskjermtid
dc.subjectTV
dc.subjectbarnehagebarn
dc.subjectkognitive ferdigheter
dc.subjectforeldrestil
dc.subjectmedia
dc.subjectdigitale medier
dc.subjectmobil
dc.subjectemosjoner
dc.subjectatferdsvansker
dc.subjectskjermbruk
dc.subjectemosjonelle vansker
dc.subjectbarn
dc.subjectsosiale vansker
dc.subjectdigitalisering
dc.subjectutviklingspsykologi
dc.subjectsosiale medier
dc.subjectemosjon
dc.subjectemosjonelle ferdigheter
dc.subjectskjerm
dc.subjectspedbarn
dc.subjectbarneskolebarn
dc.subjectnettbrett
dc.subjectkognisjon
dc.subjectforeldreinvolvering
dc.subjectførskolebarn
dc.subjectkognitive vansker
dc.subjectdataspill
dc.subjecttilknytning
dc.subjectPC
dc.subjectmedier
dc.subjecttemperament
dc.subjectsosiale ferdigheter
dc.subjectskjermeksponering
dc.subjectsosial kompetanse
dc.titleSkjermbruk hos barn og utvikling av sosial kompetanse - en systematisk litteraturgjennomgangnob
dc.title.alternativeScreen time and the development of social competence in children - a systematic revieweng
dc.typeMaster thesis
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2020-08-20T23:46:27Z
dc.creator.authorBrosstad, Thea Uldalen
dc.identifier.urnURN:NBN:no-81718
dc.type.documentMasteroppgave
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/78612/1/Brosstad--stmo-2020-Skjermbruk-hos-barn-og-utvikling-av-sosial-kompetanse_uten-vedlegg.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata