Hide metadata

dc.contributor.authorSigmundstad, Tuva
dc.date.accessioned2020-08-19T23:46:12Z
dc.date.available2020-08-19T23:46:12Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationSigmundstad, Tuva. Den transaksjonelle sammenhengen mellom foreldrestress og psykiske symptomer hos barn- en deskriptiv studie fra en BUP i Oslo. Master thesis, University of Oslo, 2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/78598
dc.description.abstractFormål: Formålet ved denne studien var å undersøke forekomsten av, og sammenhengen mellom, foreldrestress og psykiske symptomer hos barn i et klinisk utvalg. Det ble også undersøkt hvorvidt foreldrenes stressnivå og barnets symptombelastning hang sammen med relevante demografiske variabler som barnets kjønn og alder, samt foreldrenes livsbelastninger og sosioøkonomiske status. Metode: Oppgaven er basert på data fra det pågående forskningsprosjektet ”Alvorlig Emosjonell Dysregulering hos Barn” ved Barneseksjonen (Oslo Universitetssykehus) og Nic Waals Institutt (Lovisenberg Diakonale Sykehus). Utvalget består av 30 barn i alderen 6-12 år og deres foreldre. Selve forskningsprosjektet er en longitudinell studie, mens denne studien er basert på en enkeltmåling av relevante variabler. Måleinstrumentene er ”Parenting Stress Index”, ”Child Behaviour Checklist” og et sosiodemografisk spørreskjema som ble utarbeidet med denne oppgaven som formål. For å undersøke sammenhenger ble det utført korrelasjonsanalyser og variansanalyser. Resultater: Barnets kjønn og alder korrelerte signifikant med foreldrestress, men ikke med barnets symptomtrykk. Foreldrenes livsbelastninger og sosioøkonomisk status korrelerte ikke signifikant med verken foreldrestress eller barnets symptombelastning. Det var en signifikant, positiv sammenheng mellom foreldrestress og barnets symptombelastning. Videre var det en sterk sammenheng mellom foreldretress og eksternaliserende problemer, men ingen signifikant sammenheng mellom foreldrestress og internaliserende problemer. I tillegg korrelerte diagnosevariablene opposisjonell atferdsforstyrrelse (ODD) og atferdsforstyrrelse (CD) signifikant med foreldrestress. Variansanalysene samsvarte med funnene fra korrelasjonsanalysene, og viste at foreldrestress hadde en signifikant innvirkning på barnets symptomtrykk. Variansanalysene viste også en signifikant effekt av eksternaliserende problemer på foreldrenes stressnivå, men ingen signifikant effekt av internaliserende problemer. Samlet sett indikerer resultatene at det er signifikante sammenhenger mellom foreldrenes stressnivå og barnets symptomtrykk, noe som bør ha viktige implikasjoner for behandlingen av barn og deres foreldre i psykisk helsevern. Ut i fra en transaksjonell forståelse, bør fokuset rettes mot både barnets symptomer og systemet barnet lever i.nob
dc.language.isonob
dc.subjectparenting stress
dc.subjecttransactional model
dc.subjectchild psychopathology
dc.titleDen transaksjonelle sammenhengen mellom foreldrestress og psykiske symptomer hos barn- en deskriptiv studie fra en BUP i Oslonob
dc.title.alternativeThe transactional relationship between parenting stress and child psychopathology- a descriptive study from a child and adolescent psychiatry outpatient clinic in Osloeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-08-19T23:46:12Z
dc.creator.authorSigmundstad, Tuva
dc.identifier.urnURN:NBN:no-81705
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/78598/1/Tuva-Sigmundstad-Hovedoppgave-Va-r-2020.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata