Hide metadata

dc.date.accessioned2020-06-25T07:36:26Z
dc.date.available2020-06-25T07:36:26Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/77205
dc.description.abstractI løpet av to uker i august–september 2019 ble det utført forundersøkelse av en skipsgrav på Gjellestad. Bakgrunnen for undersøkelsen var i utgangspunktet en dreneringssøknad, som initierte preliminære georadarundersøkelser utført av NIKU på oppdrag av Østfold fylkeskommune. Det ble da funnet en rekke bosetningsspor og spor etter omkring 15 graver/gravhauger, deriblant en hittil ukjent skipsgrav. For å vurdere resultatene fra geofysikken ble det satt i gang et verifiseringsprosjekt der både skipsgraven og andre strukturer skulle undersøkes nærmere for å fatte en best mulig beslutning om hvordan lokaliteten burde skjøttes i fremtiden. Gravminnet lå sentralt plassert på et stort, oppdyrket jorde med svak helling mot sør og vest, ca. 80 m nordvest for den store Jellhaugen. Skipsgraven har vært del av et omfattende gravfelt med opp mot 15 gravhauger. Undergrunnen bestod av silt, oppblandet med noe sand i øvre lag, og med gradvis finere kornstørrelse dypere ned, til en blanding mellom silt og leire. Det ble påvist rester av et skip, der treverket for det meste hadde råtnet vekk. I bunnen var det delvis bevart kjøl i tre, og organiske rester av nedbrutt tre og tjære som representerer bordganger i skipet. Skipet har hatt en haug over, og omkring skipet ble det påvist en grøft fylt med et tynt, heterogent torvlag. Det ble påvist lag og en nedgravning som trolig tilhører gravminnet, men som også kan være eldre enn dette. Det ble videre påvist at gravminnet har blitt forstyrret, gjennom rester av en nedgravning (mulig plyndringsgrop/-sjakt) fra skipets vestside og inn mot sentrum av skipet. Det er ikke avklart når forstyrrelsen har skjedd, men det er mulig at det dreier seg om nyere tids bearbeiding av jordet. Dendrokronologisk analyse av kjølen er fra et stykke eik fra et tre som ble felt etter 732 e.Kr. Imidlertid er det overveiende sannsynlig at flere årringer har blitt hugget bort da kjølen ble laget, og siden årringene i trestykket er veldig tette – i gjennomsnitt bare en halv millimeter – kan dette bety at skipet kan ha vært bygget hundre år eller mere etter 732. Dette tyder på en datering til vikingtid, noe som samsvarer med skipets typologi. Funnene fra utgravningen omfattet en rekke klinknagler i jern, en skål/bolle i jern og små fragmenter av brent bein. Gjennom sålding av matjordlaget fremkom også enkelte skår av keramikk, en halv glassperle, en del flint, med mer. Det ble gjort vedartanalyse av tre prøver. Bordgangene ble bestemt til eik. Også kjølen var av eik. Det ble utført radiologisk datering av fem prøver. Trekull fra bunnen av nedgravning A1054 ble bestemt til romertid, mens rester av bordganger i bunnen av skipet samt av en halvkløyving i plyndringsgropen fikk dateringer til merovingertid-vikingtid. Seks makrofossilanalyser ble utført, men hovedsakelig ble det kun funnet trekull i prøvene. Av seks grovsorterte (screenete) pollenprøver ble tre fullstendig analysert. Prøvene ga informasjon om vegetasjon, landskap og dyrking ved anleggelsen av graven. Mikromorfologiske analyser av lag i grøften rundt skipet tyder på at anleggelsen av gravminnet har foregått over noe tid, da de flere steder var tegn på at området hadde stått åpent frem til gravhaugen ble anlagt over. Inne i skipet gav de mikromorfologiske analysene noe informasjon om innholdet i lagene. Analyse av treverket i kjølen påviste til dels sterk og pågående nedbrytning som følge av såkalt soft rot. Prosjektleder: Christian L.Rødsrud.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleSkipsgrav, forprosjekt. Gjellestad Vestre/Nordre, 28/1, Halden kommune, Viken.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorWenn, Camilla Cecilie
dc.identifier.urnURN:NBN:no-80297
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/77205/1/RPT_Ost_Halden_GjellestadForprosjekt_220620.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata