Hide metadata

dc.date.accessioned2020-04-15T13:48:00Z
dc.date.available2020-04-15T13:48:00Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/74522
dc.description.abstractProblemstilling Sepsis er en alvorlig infeksjonstilstand med høy mortalitet og morbiditet. Fordi sepsis kan være vanskelig å diagnostisere og det haster å sette i gang behandling har helsemyndighetene i flere år hatt kampanjer for å øke bevisstheten rundt og kunnskapen om sepsis. En av målsettingene for kampanjene har vært å få ned tiden fra mistenkt diagnose i akuttmottaket på sykehus til igangsatt antibiotikabehandling til 1 time. Det er en god målsetting for pasienter som ankommer sykehuset direkte, men hva med dem som må innom legevakt? Hensikten med denne oppgaven har vært å se på muligheten for igangsetting av sepsisbehandling ved Fredrikstad og Hvaler legevakt i de tilfellene hvor ansvarlig lege mistenker sepsis. Kunnskapsgrunnlag Gjeldende internasjonale retningslinjer er enige om at antibiotikabehandling er et av de tiltakene som burde være igangsatt i løpet av den første timen etter at diagnosen sepsis er mistenkt og utredning igangsatt. En enkelt artikkel viste at dødeligheten øker med så mye som 7,6 % for hver time man utsetter behandlingen. Senere studier har ikke klart å vise samme dramatiske effekt, men flere studier viser en lineær sammenheng. Tiltak og kvalitetsindikatorer Ved Fredrikstad og Hvaler legevakt har de allerede innført qSOFA-kriterier som en del av triagen for å bedre være i stand til å fatte mistanke om sepsis. Dagens prosedyre innbefatter allerede at pasienten får væske i.v. Vårt fokus har derfor vært å innføre takning av blodkultur og igangsetting av antibiotikabehandling. Vår primære indikator har derfor vært tid fra diagnose til antibiotikabehandling er igangsatt. Utførelse Vi ønsker å utarbeide en lokal retningslinje for Fredrikstad legevakt basert på gjeldende internasjonale retningslinjer. For å sikre at alt utstyr er tilgjengelig vil vi utforme et sepsis-kit som vakthavende leger og sykepleiere ved legevakten skal kjenne til. Implementering av ny retningslinje skal skje etter en modell for kvalitetsforbedring, som er laget av Nasjonalt Kunnskapssenter for Helsetjenesten. Konklusjon Vi anbefaler Fredrikstad og Hvaler legevakt å innføre igangsetting av antibiotikabehandling hos pasienter med mistenkt sepsis. Det behøves kun små endringer i gjeldende retningslinjer, og selv om transporttid til sykehus ikke er så lang har våre undersøkelser avdekket at median tidsbesparelse vil være 1 time og 24 minutter som ut fra gjeldende kunnskapsgrunnlag kan antas å være signifikant for mortaliteten.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.titleOppstart av prehospital sepsisbehandling ved Fredrikstad og Hvaler legevakten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeGroup thesis
dc.creator.authorHesle, Karoline Dybevold
dc.creator.authorRavindran, Sarah
dc.creator.authorJohannessen, Hanna
dc.creator.authorLine, Fabian August
dc.creator.authorHenden, Camilla
dc.creator.authorHeggtveit, Anne Stølen
dc.identifier.urnURN:NBN:no-77628
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/74522/1/K5-KLoK.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata