Hide metadata

dc.contributor.authorSerigstad, Sunniva
dc.date.accessioned2020-02-17T23:45:46Z
dc.date.available2020-02-17T23:45:46Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationSerigstad, Sunniva. Den aseksuelle utfordringen - En diskursiv undersøkelse av forventet seksualitet. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/73133
dc.description.abstractSammendrag Denne masteroppgaven undersøker hvordan aseksuelle perspektiver utfordrer hegemoniske forståelser av seksualitet. Oppgaven undersøker og diskuterer aseksualitet som diskurs. Dette betyr aseksualitet knyttet til erfaring, som identitet, og som begrep og definisjon innen aktivisme og i forskning omkring fenomenet. Teoretiske perspektiv hentes først og fremst fra feministisk og queerteoretisk tradisjon innen kjønnsforskning. I oppgaven anvender jeg det analytiske begrepet forventet seksualitet. Forventet seksualitet (compulsory sexuality på engelsk) beskriver hvordan sosiale normer og praksiser kan fremtvinge forventninger for mennesker om å erfare seg selv som seksuelt begjærende subjekt og at det er nødvendig å innta en avklart og avgrenset (a)seksuell identitet. Gjennom Michel Foucaults forståelser av subjektdannelsesprosesser og makt argumenterer jeg for at det er en tendens til å fastlåse personer i seksuelle identitetskategorier, fordi begjærsbekjennelser nå kan bli vurdert som en indikasjon på noens seksuelle identitet. Herunder blir de med begjærsopplevelser som utfordrer hegemoniske seksualitetsdiskurser opplevd som uforståelige. Ut ifra Judith Butlers forståelser av underkastelse i subjektdannelsesprosesser og sårbarhet forsøker jeg å svare på følgende spørsmål: Hvordan kan vi skape rom for menneskers foranderlighet i prosesser av begrepsavklaring og definering når det gjelder (a)seksuelle identiteter? Som empiriske eksempler på hvordan aseksuelle perspektiver kan utfordre gjeldende forståelser av seksualitet undersøker og diskuterer jeg diskurser om (a)seksualitet i tekster fra aseksuelle fellesskap, forskning på aseksualitet som identitet og begrep, og undervisningsmateriell brukt i norsk seksualitetsundervisning. Mitt konkluderende forslag er at vi kan alle være tjent med å bevege oss bort fra det å lene oss på rigide kategoriske definisjoner av (a)seksualitet, og isteden oppmuntre til begrepsavklaring som har rom for at hvordan vi erfarer og redegjør for begjærsopplevelser kan forandre seg.nob
dc.description.abstractAbstract This thesis examines how asexual perspectives challenge hegemonic understandings of sexuality. The thesis examines and discusses asexuality as discourse. Emphasizing on asexuality as experience, identity and as a concept, and how it is defined within activism and research on asexuality. The theoretical starting points are primarily based in feminist- and queer perspectives within gender research. In the thesis I use the analytical concept compulsory sexuality (translated to Norwegian as forventet seksualitet), which describes how social norms and practices can compel people to experience themselves as desiring sexual subjects. Which, in turn, compels the need for people to take on a defined and limited (a)sexual identity. Through the theories of Michel Foucault concerning processes of subject formation and power, I argue that there is a tendency to confine people into (a)sexual identity categories because expressed desire has come to be understood as expressions of sexual identity. This leads to people with desires that challenge the hegemonic sexual discourse to potentially be dismissed as incomprehensible. I use the theories of Judith Butler on subjection and vulnerability to try and answer the following question: How can we make room for human changeability within processes of concept development concerning (a)sexual identities? As empirical examples of how asexuality challenge existing understandings of sexuality I examine and discuss discourses surrounding (a)sexuality in texts from asexual communities, research on asexuality as identity and concept, and material used in Norwegian sexual education. My concluding suggestion is that we move away from mainly relying on non-fluid categorical definitions for (a)sexual identities and instead encourage concept development that have more room for change within how we experience and express our desires.eng
dc.language.isonob
dc.subjectseksualitetsdiskurser
dc.subjectqueer
dc.subjectaseksualitet
dc.subjectasexuality
dc.subjectcompulsory sexuality
dc.subjectforventet seksualitet
dc.subjectseksualitetsundervisning
dc.titleDen aseksuelle utfordringen - En diskursiv undersøkelse av forventet seksualitetnob
dc.title.alternativeThe asexual challenge - A discursive exploration of compulsory sexualityeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-02-17T23:45:45Z
dc.creator.authorSerigstad, Sunniva
dc.identifier.urnURN:NBN:no-76294
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/73133/5/Masteroppgave---Sunniva-2019-PDF-oppdatert.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata