Now showing items 1-7 of 7

 • Jerkø, Markus (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2020)
  Artikkelen er den siste i en serie av tre metodiske domskritikker. Gjennom en kritisk vurdering av HR-2017-2352-A Prostitusjonsinntekter, om erstatningsrettslig vern for fremtidige prostitusjonsinntekter, tematiseres ...
 • Jerkø, Markus (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2019)
  Artikkelen presenterer byggesteinene i bevisvurderingens rettslige rammer. Den redegjør for det rettslige bevistemaet og beviskravet, for sondringen mellom den rettslige og den argumentative bevisbyrden samt bevisføringsbyrden, ...
 • Jerkø, Markus (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2019)
  Med debatten om HR-2018-1130-A som bakteppe tar artikkelen opp sider av problemet om kravets identitet – spørsmålet om når to krav skal anses identiske etter rettskraftens avvisningsregel i tvisteloven § 19-15 (3). ...
 • Jerkø, Markus (Chapter / Bokkapittel / SubmittedVersion, 2019)
  Tilgjengeliggjort i DUO vitenarkiv med tillatelse fra Cappelen Damm.
 • Jerkø, Markus (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2020)
  Artikkelen er den første i en serie av tre metodiske domskritikker. Gjennom en kritisk vurdering av HR-2016-1240-A Zachariasbryggen I, om fastsettelse av vederlag for bygninger ved avvikling av tomtefeste, tematiseres ...
 • Jerkø, Markus (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2020)
  Artikkelen er den andre i en serie av tre metodiske domskritikker. Gjennom en kritisk vurdering av Rt. 2010 s. 1361, om verdsettelse av borett for gjenlevende ved overdragelse av fast eiendom fra uskifte, tematiseres ...
 • Jerkø, Markus (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2018)
  Artikkelen kritiserer Høyesteretts forståelse av «barnets beste» i HR-2017-2015-A «Jakob-saken». I denne avgjørelsen behandles «barnets beste» som en rettslig standard, som tar farge av juridiske retningslinjer. Det ...