Now showing items 1-4 of 4

 • Østerud, Eirik (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2019)
  Konkurranseloven § 16 pålegger Konkurransetilsynet å gripe inn mot konkurranseskadelige foretakssammenslutninger, og slikt inngrep krever en prediksjon av foretakssammenslutningens virkninger. Utfallet beror på de godtgjorte ...
 • Hjelmeng, Erling Johan; Østerud, Eirik (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2020)
  Fallittforetak, det vil si foretak som trer ut av et marked på grunn av akutte økonomiske vanskeligheter, reiser en rekke konkurranserettslige spørsmål. I artikkelen problematiseres blant annet anvendelsen av foretakssam ...
 • Østerud, Eirik (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2019)
  Fullfunksjonsvilkåret i felleseuropeisk og norsk konkurranserett fremkommer av legaldefinisjonen av foretakssammenslutningsbegrepet. Det følger derav at også opprettelser av selvstendig fungerende (fullfunksjons) fellesforetak ...
 • Steen, Frode; Østerud, Eirik (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2020)
  Twentieth-century cartel registers, operated in a number of countries predominantly from around 1950 to the early 1990s, are a new international field of research. Such registers provide empirical data for research in a ...