Hide metadata

dc.contributor.authorLunde, Adriane Lilleskare
dc.date.accessioned2020-01-21T23:46:29Z
dc.date.available2020-10-15T22:46:07Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationLunde, Adriane Lilleskare. Voldelige konflikter mellom foreldre. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/72416
dc.description.abstractBakgrunn og formål: Vold i parforhold har en rekke alvorlige konsekvenser som underbygger viktigheten av å forstå hvilke mekanismer som ligger til grunn for atferden. Flere forskningsoppsummeringer finner i lys av dette en sammenheng mellom erfaringer med fysisk vold i oppvekstfamilie og det å senere bli utsatt for eller utøve partnervold. Funnene er imidlertid ikke entydige, og andre studier finner ikke grunnlag for tilsvarende sammenheng. En slik intergenerasjonell overføring av vold er dessuten lite undersøkt i Norge. Oppgavens hovedformål har derfor vært å undersøke hvorvidt fysisk vold i egen oppvekstfamilie ville predikere fysisk vold i parforhold. Videre ble det undersøkt om konfliktstrategiene samarbeid, unngåelse, utestenging, involvering av barn og verbal aggresjon hang sammen med å utøve vold eller bli utsatt for vold i parforholdet. Sist ble det undersøkt om sammenhengen mellom vold i barndom og vold i parforhold var mediert av konfliktstrategien verbal aggresjon. Resultatene ble forstått og diskutert i lys av tilknytningsteori og sosial læringsteori. Metode: Dataene som lå til grunn for oppgaven var fra et underutvalg av FamilieForSKstudien i regi av Folkehelseinstituttet. Analysene var basert på 483 foreldrepar rekruttert fra 37 forskjellige familievernkontor rundt om i landet. Årsaken til kontakten var mekling, familieterapi eller foreldresamarbeid. Sammenhengen mellom vold i barndom og vold i parforhold ble undersøkt ved hjelp av multinomisk regresjonsanalyse. Det samme ble antakelsen om at konfliktstrategier ville henge sammen med forekomst av vold. Medieringsanalysen ble gjennomført med PROCESS i SPSS (Hayes, 2013). Resultater: Det ble rapportert om forekomst av vold blant 27 % av parene. Vold i oppvekstfamilie predikerte voldsutøvelse i senere parforhold. Sammenhengen var signifikant for mødre som rapporterte å ha vært direkte utsatt for vold. Voldsutøvelsen gjaldt både i forhold hvor mor var eneste utøver av vold og i forhold der begge utøvde vold. Videre hadde foreldres destruktive konfliktstiler en positiv sammenheng med vold, mens sammenhengen mellom den konstruktive konfliktstrategien samarbeid og utøvelse av vold var negativ. De signifikante sammenhengene som gjenstod etter at strategiene ble kontrollert for hverandre, var involvering av barn og verbal aggresjon. Sistnevnte konfliktstrategi medierte sammenhengen mellom mors barndomserfaringer med fysisk vold, og mors senere utøvelse av fysisk vold under konflikt. Både den indirekte og den direkte sammenhengen var signifikante. Konklusjon: Et særlig viktig funn i denne oppgaven var at vold i barndom hadde betydning for mødres voldsutøvelse i parkonflikt. Det ble dessuten funnet signifikante sammenhenger for de destruktive konfliktstrategiene verbal aggresjon og involvering av barn, hvor særlig verbal aggresjon viste seg å henge sammen med både mødre og fedres voldsutøvelse under konflikt. Videre framkom det at sammenhengen mellom mors barndomserfaringer med vold og senere utøvelse av vold, delvis lot seg forklare gjennom medieringsvariabelen verbal aggresjon. Selv om funnene bør tolkes med forsiktighet, gir de likevel nyttige indikatorer om hvilke faktorer som kan være betydningsfulle i møte med foreldrepar i konflikt. At oppgaven føyer seg inn i rekken av studier som kommer til motstridende resultater hva gjelder intergenerasjonell overføring av vold, er med på å understreke betydningen av ytterligere forskning på vold, kjønn, og dets komplekse årsaksforklaringer.nob
dc.language.isonob
dc.subjectintergenerasjonell overføring av vold
dc.subjectforeldrekonflikt
dc.subjectfysisk vold
dc.titleVoldelige konflikter mellom foreldrenob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-01-21T23:46:29Z
dc.creator.authorLunde, Adriane Lilleskare
dc.identifier.urnURN:NBN:no-75583
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/72416/8/Voldelige-foreldrekonflikter_Adriane_Lunde.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata