Hide metadata

dc.contributor.authorMyhren, Karoline Mathilde
dc.date.accessioned2020-01-21T23:46:26Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationMyhren, Karoline Mathilde. Please, mind the gap – En kvalitativ studie av opplevelsene til unge pasienter og deres behandlere om overgangen mellom BUP og DPS. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/72412
dc.description.abstractFormålet med denne hovedoppgaven er å utforske hvordan unge voksne pasienter og deres behandlere opplever overgangen fra barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) til Distriktspsykiatrisk poliklinikk (DPS), for dermed å få innsikt i og kunnskap om hvordan overgangene kan bli mer smidige og forutsigbare. Både klinisk erfaring og forskning tilsier at denne overgangen kan være en strevsom prosess, som for mange pasienter oppleves som et gap mellom to forskjellige systemer. Ungdommene som skal gjennom denne overgangen, er ofte sårbare og i utfordrende situasjoner. Det er derfor av betydning å prøve å legge til rette for bedre overganger mellom de ulike helsetjenestene. Vår studie er et selvstendig forskningsprosjekt i forbindelse med et prosjekt ved Oslo Universitetssykehus (OUS) Mortensrud, som tar sikte på å kvalitetssikre rutiner og prosedyrer knyttet til overgangen fra BUP til DPS eller ruspoliklinikk (RUPO). Oppgaven er en kvalitativ studie, der vi har gjennomført individuelle semistrukturerte intervjuer med tre unge pasienter som var i ulike faser av overgangsprosessen. I tillegg har vi intervjuet deres behandlere. Intervjumaterialet tar sikte på å belyse hovedoppgavens tre overordnede forskningsspørsmål: 1) Hvordan opplever ungdommene og deres behandlere overgangsprosessen fra BUP til DPS? 2) Hva vektlegger ungdommene og behandlerne som betydningsfullt i overgangsprosessen? 3) Hva tenker ungdomme og behandlere kan bidra til en mer sømløs overgang? Ved å bruke tematisk analyse av intervjumaterialet ble det formulert tre hovedtemaer, basert på både ungdommenes og behandlernes beskrivelser av overgangen. De tre hovedfunn er: 1) Overgangen vekker både vanskelige reaksjoner og positive forventninger, 2) Behandler har stor betydning for å skape trygghet og stabilitet, 3) Et ønske om en mer smidig, god og tilpasset overgang. I hver av disse hovedtemaene, er det flere nyanserte og mer spesifikke opplevelser og refleksjoner, som har blitt sortert i underliggende tema og subtemaer ut i fra henholdsvis ungdommene og behandlernes perspektiv. Overgangen mellom BUP og DPS drøftes både som en prosess i tre faser og relateres til kunnskap om terapeutisk allianse, samt utviklingspsykologisk kunnskap om tilknytning og betydningen av autonomi i ungdomsalderen. Dette fremhever betydningen av strukturelle og relasjonelle aspekter i en overgangsprosess. Resultatene kan fremheve viktige forhold som kan bidra til en mer sømløs og mer kontinuerlig behandlingsprosess. Dette kan ha implikasjoner for klinisk praksis, der man gjennom en mer helhetlig tilnærming til overgangsprosessen kan redusere det opplevde gapet mellom BUP og DPS – både for ungdommene og for behandlerne deres.nob
dc.language.isonob
dc.subjectautonomi
dc.subjectDPS
dc.subjecttematisk analyse
dc.subjectpsykisk helse
dc.subjectpsykologi
dc.subjectungdom
dc.subjecttilknytning
dc.subjectbehandling
dc.subjectallianse
dc.subjectovergang
dc.subjectkvalitativ metode
dc.subjectBUP
dc.subjectutvikling
dc.titlePlease, mind the gap – En kvalitativ studie av opplevelsene til unge pasienter og deres behandlere om overgangen mellom BUP og DPSnob
dc.typeMaster thesis
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2020-01-21T23:46:26Z
dc.creator.authorMyhren, Karoline Mathilde
dc.date.embargoenddate3019-10-15
dc.rights.termsKLAUSULERING: Dokumentet er klausulert grunnet lovpålagt taushetsplikt. Tilgangskode/Access code C
dc.identifier.urnURN:NBN:no-75571
dc.type.documentMasteroppgave
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.rights.accessrightsclosedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/72412/1/thesis.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata