Hide metadata

dc.contributor.authorEllefsen, Madeleine Huseby
dc.date.accessioned2020-01-21T23:46:19Z
dc.date.available2020-01-21T23:46:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationEllefsen, Madeleine Huseby. Hesteassistert terapi – en behandlingsform uten fire vegger og en dør. En pilotundersøkelse: Endring etter hesteassistert terapi på selvvurdering av affektregulering, generell mestringstro, livskvalitet og psykisk stress.. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/72404
dc.description.abstractHøsten 2018 hadde jeg min hovedpraksis på profesjonsstudiet i psykologi i Stallen på Gaustad sykehus. Sammen med veiledere og de ansatte i Stallen, kom vi frem til at jeg skulle gjøre en kvantitativ pilotundersøkelse på endring hos pasientene etter en behandlingssekvens med hesteassistert terapi (HAT). «En pilotundersøkelse er en oppgave som har som mål å forberede og utvikle en etterfølgende, mer omfattende undersøkelse. Forstudien beskrives og resultatene vurderes med henblikk på planlegging og opplegget av den senere hovedundersøkelsen» (Hovedoppgave ved PSI: Retningslinjer og krav, 2019). Denne studien er en pilotundersøkelse som har hatt som hensikt å finne ut av om selvvurdert affektregulering, generell mestringstro, livskvalitet og psykisk stress endres i løpet av HAT og å utarbeide hvordan et kvantitativt studie kan gjennomføres i Stallen på Gaustad Sykehus, Oslo Universitets sykehus (OUS). Det er planlagt å fortsette innsamlingen av data slik at man kan gjøre et nytt studie av endringene pasientene kan oppleve under/etter behandling her. Pilotundersøkelsen er en observasjonsstudie med tre målinger av samme deltakere over tid. Den har ikke en kontrollgruppe. Pilotundersøkelsen har målt deltakernes selvvurderte affektregulering, generell mestringstro, livskvalitet og symptomtrykk. Severity Indices of Personality Problems - 118 (SIPP-118) affektreguleringsfasett, General self-efficacy scale-5 (GSE-5), Quality of Life-5 (QoL-5) og Hopkins symptom checklist-10 (SCL-10) er brukt som måleinstrumenter. Deltakerne ble målt ved baseline (T1), midtveis, 5-6 gang (T2) og 9-11 gang før avslutning (T3) av eksponering for HAT i Stallen på Gaustad som intervensjon. Ut fra teori, empiri og de ansattes erfaringer i Stallen kunne det tenkes at disse fire målene ville endre seg positivt i løpet av intervensjon med HAT. Rekrutering av deltakere var utfordrende, som vil bli redegjort for i oppgaven. Derfor endte vi opp med 10 analyserte deltakere på QoL-5 og SCL-10 og 5 analyserte deltakere på SIPP-118 affektregulering og GSE-5. Med forbehold om det lave utvalget og studiets designmessige svakheter fant pilotstudie en statistisk signifikant endring fra T1 til T3 i opplevd affektregulering. Effektstørrelsen var ansett som stor. De andre tre målene var ikke statistisk signifikante, men ansett med moderat til høy effektstørrelse. Funnene bidrar med å styrke hypotesen om at HAT kan skape endringer i pasientenes affektreguleringsevner, og viser at det kan være nyttig å fortsette å måle affektregulering i det neste studiet som skal gjøres i Stallen. Det er vanskelig å konkludere hvorvidt en skal inkludere de andre måleinstrumentene i et nytt studie da en ikke fant statistisk signifikante endringer hos deltakerne. Imidlertid hadde generell mestringstro og livskvalitet høye ansette effektstørrelser, og symptomtrykk moderat ansett effektstørrelse som gjør at en ikke kan avskrive at de endres av HAT. En må vurdere om en skal ta dem med under planleggingen av nytt studie. Videre har denne pilotundersøkelsen vist at man bør i større grad tilrettelegge for longitudinelle studier ved Stallen, det er behov for en lengre rekrutterings- og innsamlings-periode og sterkere internettforbindelse. Rekruttering gjennom iPad ser ut til å være en god løsning som forenkler oppgaven til de ansatte i Stallen.nob
dc.language.isonob
dc.subjecthesteassistert terapi
dc.subjectsymptomtrykk
dc.subjecterfaringsbasertterapi
dc.subjectSCL-10
dc.subjectGaustad sykehus
dc.subjectStallen
dc.subjectSIPP-118
dc.subjecthorse assisted therapy
dc.subjectGSE-5
dc.subjectaffektregulering
dc.subjectmestringstro
dc.subjecttilknytning
dc.subjectequine assisted therapy
dc.subjectlivskvalitet
dc.subjecthesteassisterte aktiviteter
dc.subjectgenerell mestringstro
dc.subjectdyreassistert terapi
dc.subjecthest-menneske båndet
dc.subjectQoL-5
dc.titleHesteassistert terapi – en behandlingsform uten fire vegger og en dør. En pilotundersøkelse: Endring etter hesteassistert terapi på selvvurdering av affektregulering, generell mestringstro, livskvalitet og psykisk stress.nob
dc.title.alternativeHorse assisted therapy - a treatment without four walls and a door. A pilotstudy: change after horse assisted therapy in self-evaluated affectregulation, general self-efficacy, life-quality and psychological distress.eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-01-21T23:46:19Z
dc.creator.authorEllefsen, Madeleine Huseby
dc.identifier.urnURN:NBN:no-75516
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/72404/7/Hesteassistert-terapi---en-behandlingsform-uten-fire-vegger-og-en-d-r3.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata