Hide metadata

dc.contributor.authorSollie, Nina Merete
dc.date.accessioned2020-01-21T23:46:10Z
dc.date.available2020-01-21T23:46:10Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationSollie, Nina Merete. Bruk av tegnspråktolk i psykoterapi. En kvalitativ studie av triaden i tegnspråktolket psykoterapi - terapeutenes perspektiv.. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/72393
dc.description.abstractBakgrunn og formål: I tolket psykoterapi mister terapeuten i en viss forstand kontrollen over sitt viktigste verktøy, nemlig språket. Ettersom språket er så viktig i psykoterapi, vil bruk av tolk kunne medføre endringer for de involverte partene som igjen vil kunne påvirke den terapeutiske prosessen. Den endres fra å være en terapeutisk dyade (terapeut og pasient) til å bli en terapeutisk triade (terapeut, pasient og tolk). Dette vil kunne påvirke både relasjonsarbeidet og behandlingsforløpet. Mye av forskningen gjort på triaden i terapi har tatt utgangspunkt i psykoterapi med bruk av talespråklig tolking. Mindre utforsket er triaden i tegnspråktolket terapi. Hensikten med denne studien er å undersøke hørende terapeuters perspektiv på triaden i tegnspråktolket terapi og hvordan bruk av tegnspråktolk påvirker den terapeutiske prosessen. Metode: Det ble gjennomført semistrukturerte intervjuer av seks hørende psykoterapeuter med erfaring fra tegnspråktolket terapi. Tematisk analyse ble brukt for å avdekke sentrale temaer i datamaterialet. Studien er et selvstendig forskningsprosjekt, der alle delene av undersøkelsen er gjennomført av forfatteren. Resultater: Resultatene presenteres i tre hovedtemaer: 1) Kommunikasjonsstøtte, 2) Tolken er mer enn et oversettelsesverktøy og 3) Både fremmer og hemmer den terapeutiske relasjonen. Konklusjon: Resultatene indikerer at tegnspråktolken gjennom sin tilstedeværelse og sitt arbeid på ulike måter kan påvirke den terapeutiske prosessen. Til tross for at flere av informantene har tegnspråkkompetanse, understreket de betydningen av å bruke tegnspråktolk i terapi for å sikre god forståelse og behandlingsfokus. Studien finner at god kommunikasjon i triaden fordrer et godt samarbeid mellom terapeut og tegnspråktolk, både i og utenfor terapitimene. Studien finner at det er variasjon i informantenes tilnærming til samarbeidet med tegnspråktolken. Videre finner studien at den terapeutiske relasjonen kan bli påvirket i tegnspråktolket terapi. Informantenes opplevelser indikerer at tegnspråktolking både kan hemme og fremme den terapeutiske relasjonen. Sentralt var bruk av fast tegnspråktolk i terapi. Studiens funn indikerer at det kan dannes en triadisk relasjon i tegnspråktolket terapi. Studien åpner opp for refleksjon rundt tegnspråktolkens rolle og hvorvidt den i større grad bør adresseres og anerkjennes. Studien taler for at god utredning og psykoterapi fordrer et godt og avklart samarbeid mellom terapeut og tegnspråktolk.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleBruk av tegnspråktolk i psykoterapi. En kvalitativ studie av triaden i tegnspråktolket psykoterapi - terapeutenes perspektiv.nob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-01-21T23:46:10Z
dc.creator.authorSollie, Nina Merete
dc.identifier.urnURN:NBN:no-75539
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/72393/11/Hovedoppgaven_SollieFotland.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata