Hide metadata

dc.contributor.authorKarlsen, Lise Thorsrud
dc.date.accessioned2020-01-21T23:46:09Z
dc.date.available2020-01-21T23:46:09Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationKarlsen, Lise Thorsrud. Drømmetemaer og tilknytning - En pilotstudie om temaer i drømmer og tilknytningsstil hos voksne. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/72392
dc.description.abstractBakgrunn: Drømmer har fascinert mennesker i mange årtusener, men en felles forståelse for drømmens mening og funksjon er ennå ikke oppnådd. Noen ser på drømmer som beskjeder fra underbevisstheten som kan gi informasjon om menneskers psykologiske prosesser, mens andre betrakter drømmer kun som nevralt støy. Tilknytning refererer til det emosjonelle båndet som oppstår mellom spedbarn og deres omsorgsgivere. Måten barn knytter seg til andre mennesker tidlig i livet, antas å være viktig for deres psykologiske utvikling og senere sosial fungering. Det antas at alle mennesker, uavhengig av alder, besitter tilknytningsatferd som kan aktiveres når individer utsettes for stress eller truende situasjoner. Hos voksne antas det at engstelse og unnvikelse er de to underliggende dimensjonene for tilknytning. Dersom tilknytningserfaringer fungerer som modeller av virkeligheten i form av mentale representasjoner, og gitt at drømmer utgjør meningsfulle refleksjoner av våre erfaringer, kan det argumenteres for at temaer i drømmer vil variere på bakgrunn av en persons tilknytningsstil. Formålet med studien: Formålet med denne pilotstudien var todelt. Hovedformålet var å undersøke de psykometriske egenskapene til et nyutviklet spørreskjema, Attachment Themes in Dreams Inventory, som hadde som mål å kartlegge temaer i drømmer relatert til tilknytning. Instrumentet viste seg å ha statistisk holdbare egenskaper, og ble da benyttet for å besvare studiens andre problemstilling; sammenhengen mellom temaer i drømmer og tilknytningsstil hos voksne. Metode: Utvalget bestod av 183 studenter ved Psykologisk institutt. Respondentene besvarte et nettskjema bestående av demografiske variabler, Revised Adult Attachment Scale, Attachment Themes in Dreams Inventory, og et spørreskjema som kartla temaer i dagdrømmer. Først ble faktorstrukturen i Attachment Themes in Dreams Inventory utforsket. Deretter ble det gjennomført korrelasjonsanalyser for å utforske samvariasjonen mellom de ulike drømmetemafaktorene. For å utforske sammenhengen mellom drømmetemaer og tilknytningsstil, ble det gjennomført korrelasjonsanalyser og multiple regresjonsanalyser. Dagdrømmevariabelen ble ekskludert fra studien, grunnet studiens omfang. Resultat: Faktoranalysen avdekket at det var fire underliggende faktorer som best beskrev datamaterialet. Disse faktorene ble kalt sosial støtte, frykt, positiv interaksjon og negativ interaksjon. I tillegg beskrev en firefaktormodell best det teoretiske grunnlaget. Det ble funnet signifikante forskjeller i rapportering av drømmetemaer med negativ konnotasjon, frykt og negativ interaksjon, avhengig av tilknytningsstil. Det ble ikke funnet signifikante forskjeller i rapporteringen av temaer med positiv konnotasjon, sosial støtte og positiv interaksjon, basert på tilknytningsstil. Konklusjon: Resultatene i denne studien indikerte at tilknytningsstil ser ut til å ha større betydning for forskjeller i respondentenes rapportering av negative drømmetemaer enn positive drømmetemaer. Videre viste resultatene at engstelsesdimensjonen i tilknytning hos voksne er av størst betydning for forskjellen i rapportering av typiske drømmetemaer, og at unnvikelsesdimensjonen er av mindre betydning.nob
dc.language.isonob
dc.subjecttilknytning
dc.subjectspørreskjema
dc.subjectDrømmer
dc.titleDrømmetemaer og tilknytning - En pilotstudie om temaer i drømmer og tilknytningsstil hos voksnenob
dc.title.alternativeDreams and attachment - A pilot study about themes in dreams and attachment in adulthoodeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-01-21T23:46:09Z
dc.creator.authorKarlsen, Lise Thorsrud
dc.identifier.urnURN:NBN:no-75567
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/72392/1/Hovedoppgave_LiseThorsrudKarlsen.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata