Hide metadata

dc.contributor.authorHøyås, Sara
dc.date.accessioned2020-01-21T23:45:55Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationHøyås, Sara. Barn og ungdom med ervervet hjerneskade: selvrapportert eksekutiv funksjon, helserelatert livskvalitet og fatigue. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/72376
dc.description.abstractBakgrunn: Formålet med studien har vært å belyse selvrapportert eksekutiv funksjon i dagliglivet, helserelatert livskvalitet og fatigue blant barn og ungdom som har overlevd hjernesvulst eller traumatisk hjerneskade. Metode: 34 deltakere inngår i studien, rekruttert fra Oslo Universitetssykehus og St.Olavs Hospital. Både deltakerne og deres foreldre ble bedt om å fylle ut spørreskjemaer om eksekutiv funksjon i dagliglivet (Behaviour Rating Inventory of Executive Function; BRIEF), helserelatert livskvalitet (Pediatric Quality of Life; PedsQL) og fatigue (Pediatric Quality of Life Fatigue; PedsQL Fatigue). Deltakerne utførte i tillegg flere nevropsykologiske tester. Datamaterialet er en del av det pågående forskningsprosjektet COgnitive REhabilitation in pediatric Acquired Brain Injury (CORE pABI). Undertegnede har vært involvert i prosjektet siden januar 2018, og bidratt med datainnsamling og analyser. Resultater: Barn og ungdom med hjernesvulst og traumatisk hjerneskade, samt deres foreldre, rapporterte om signifikante vansker med eksekutiv funksjon i dagliglivet. Det forelå en diskrepans mellom selv- og foreldrerapportert eksekutiv funksjon, der foreldrene rapporterte større vansker. Barna rapporterte signifikant redusert helserelatert livskvalitet og signifikant grad av fatigue, sammenlignet med friske kontroller. Det forelå en diskrepans mellom selv- og foreldrerapportert helserelatert livskvalitet og fatigue. Barna rapporterte bedre helserelatert livskvalitet sammenlignet med foreldre, i tillegg til generelt mindre grad av fatigue. Økt grad av selvrapportert fatigue var assosiert med redusert helserelatert livskvalitet. Det viste seg også at vansker med eksekutiv funksjon i dagliglivet var negativt korrelert med både helserelatert livskvalitet og økt grad av fatigue. Konklusjon: Nedsatt eksekutiv funksjon i dagliglivet, redusert helserelatert livskvalitet og fatigue er vanlige senfølger hos barn og ungdom som har overlevd hjernesvulst eller traumatisk hjerneskade. Signifikante forskjeller i selv- og foreldrerapportering tydeliggjør imidlertid behovet for å innhente informasjon fra flere kilder, inkludert barnas og ungdommenes opplevelser av egne vansker. Økt kunnskap om slike senfølger – og sammenhengene mellom dem – er viktig for å optimalisere rehabilitering og legge til rette for best mulig oppfølging i dagliglivet.nob
dc.language.isonob
dc.subjecthjernesvulst (TC)
dc.subjectErvervet hjerneskade
dc.subjectfatigue
dc.subjectBRIEF
dc.subjectPedsQL Fatigue
dc.subjecttraumatisk hjerneskade (TBI)
dc.subjectbarn og ungdom
dc.subjectforeldrerapportering
dc.subjecteksekutiv funksjon
dc.subjectselvrapportering
dc.subjectPedsQL
dc.subjecthelserelatert livskvalitet
dc.titleBarn og ungdom med ervervet hjerneskade: selvrapportert eksekutiv funksjon, helserelatert livskvalitet og fatiguenob
dc.typeMaster thesis
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2020-01-21T23:45:54Z
dc.creator.authorHøyås, Sara
dc.date.embargoenddate3019-10-14
dc.rights.termsKLAUSULERING: Dokumentet er klausulert grunnet lovpålagt taushetsplikt. Tilgangskode/Access code C
dc.identifier.urnURN:NBN:no-75552
dc.type.documentMasteroppgave
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.rights.accessrightsclosedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/72376/1/thesis.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata