Hide metadata

dc.date.accessioned2019-12-12T10:27:17Z
dc.date.available2019-12-12T10:27:17Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/71600
dc.description.abstractDenne rapporten omhandler steinalderlokaliteten Brunstad lok. 25. Undersøkelsen i felt ble gjennomført i 2014 og hadde sin bakgrunn i utvidelsen av Brunstad konferansesenter nordøst for Melsomvik i Stokke, Sandefjord kommune. Det funnførende arealet anslås å være ca. 250 m2. Av dette ble ca. 25 % gravd konvensjonelt i ruter og lag, deretter ble hele lokaliteten flateavdekket med gravemaskin. På lokaliteten ble det samlet inn nærmere 3800 littiske funn, 32 skår keramikk og et omfattende prøvemateriale. Flint utgjør 90,1 % av alle littiske funn. Metarhyolitt, en lokal bergart, utgjør betydelige 4,7 %. Funnmaterialet kan karakteriseres som typisk for overgangsfasen mellommesolitikum–seinmesolitikum, med bl.a. trinnøkser, sandsteinskniver og mikroflekker. Flere kokegroper/ildsteder ble avdekket. En stor og nær 1 m dyp, steinfôret grop ble påtruffet i nedkant av boplassen. Gropen viste seg å være en grav. Dens innhold ble tatt inn i flere blokker og gravd ut på laboratoriet i 2015. Graven inneholdt store deler av et ubrent skjelett av et voksent individ. Brunstad lok. 25 lå 51–54 m over dagens havnivå. Lokale strandforskyvningsforhold tidfester strandbundet bosetting på stedet til like etter 6000 f.Kr. Dette sammenfaller godt med den typologiske dateringen av funnene. C14-dateringer fra kokegroper og ildsteder bekrefter dette, med resultater innenfor perioden 6000–5700 f.Kr. Tre C14-dateringer til ca. 5900 f.Kr. av trekull fra fyllmassene i graven viser at denne er samtidig med det øvrige boplassmaterialet. I tillegg ble et titalls steinskodde stolpehull dokumentert. Disse stammer fra en bygning, men med ukjent grunnplan, størrelse og orientering. C14-dateringer av trekull fra tre stolpehull har gitt sammenfallende resultater til bronsealder, 800-tallet f.Kr. Enkelte keramikkskår, flere av dem fra ett av stolpehullene, kan knyttes til denne bruksfasen. To andre lokaliteter ble også undersøkt ved Brunstad-prosjektet i 2013–2014, og er omtalt i en egen rapport (Danielsen et al. 2018). Den største av de to, Brunstad lok. 24, lå på samme høyde og umiddelbart øst for lok. 25. C14-dateringer herfra vitner om gjentatte opphold på stedet innenfor perioden ca. 6400–5600 f.Kr. Brunstad lok. 26 lå 60–100 m nord for lok. 25 og 46–50 moh. De få funnene herfra har typologiske og teknologiske likhetstrekk med de andre to Brunstad-lokalitetene. Lok. 26 kan strandlinjedateres til ca. 5800–5600 f.Kr. De tre Brunstadlokalitetene utgjør et boplassområde som i mesolittisk tid har vært besøkt gjentatte ganger over en inntil 800 år lang periode. Funnmaterialet representerer et viktig innblikk i overgangsfasen mellommesolitikum–seinmesolitikum, som i liten grad er undersøkt tidligere. I tillegg gir graven på lok. 25 et innblikk i mesolittisk gravskikk, noe som er svært sjeldent i norsk sammenheng. Prosjektleder: Almut Schülke.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleEn lokalitet med grav fra eldre steinalder, inkludert sammenfatning av Brunstad-prosjektet. Brunstad lok.25, Skjærsnes, 8/6, Sandefjord k., Vestfold.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorReitan, Gaute
dc.creator.authorSchülke, Almut
dc.creator.authorGummesson, Sara
dc.creator.authorEriksen, Kristin
dc.creator.authorVike, Vegard
dc.identifier.urnURN:NBN:no-74721
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/71600/1/RPT_V_Stokke_Sandefjord_Brunstad_lok.25.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata