Hide metadata

dc.date.accessioned2019-12-06T08:47:17Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/71254
dc.description.abstractBakgrunn: En nylig publisert retningslinje i BMJ rapid recommendations, kommer med en sterk anbefaling om bruk av kombinasjonsbehandling med ASA og klopidogrel hos pasienter med «høyrisiko TIA», definert som ABCD2 score på fire eller mer. Dette innebærer at en bør bruke ABCD2 som risikostratifiseringsverktøy når det skal avgjøres om en pasient skal behandles med enkel eller dobbel platehemming. Endringen vi ønsker å oppnå i vårt kvalitetsforbedringsprosjekt er at slagposten på Ullevål rutinemessig bruker ABCD2 for å vurdere hvilke pasienter som skal tilbys kombinert antitrombotisk behandling ved akutt TIA. Dagens praksis: Ved Slagavdelingen ved Ullevål sykehus benyttes imidlertid ikke ABCD2 skår eller andre strukturerte skåringsskjemaer for å beregne objektiv fremtidig risiko for slag. Denne risikoen, og også hvem som behandles med enkel eller dobbel platehemming, avgjøres i stor grad av skjønn og konsensus i overlegegruppen. Tiltak og indikatorer: Tiltak vi har valgt å inkludere er undervisning, tavlemøter, datateknologiske pop-ups og lett tilgjengelige ABCD2-sjekklister. En sentral prosessindikator er journalgjennomgang for å kartlegge andelen pasienter som blir vurdert med ABCD2-sjekkliste. Som strukturindikator vil prosjektgruppen dokumentere undervisning, og sørge for tilgjengelig og oppdatert prosedyre for ABCD2 på avdelingen. Ledelse/organisering: Det skal opprettes en prosjektgruppe på Slagavdelingen som har hovedansvaret for organiseringen og gjennomføringen av kvalitetsforbedringsprosjektet. Gjennom en introduksjonsperiode på to uker med forberedelse av personalet før oppstart av prosjektet, jevnlige møter hver 3. måned mellom avdelingen og prosjektgruppen, og evaluering med bruk av PUKK-sirkelen vil man kunne identifisere utfordringer, finne frem til gode løsninger og korrigere gjennom hele prosjektperioden. Målet til prosjektet er at minst 80 % av TIA-pasientene blir vurdert med ABCD2 som skåringsverktøy før oppstart av enkelt - eller dobbelt platehemming. Diskusjon: Utfordringen blir å implementere ABCD2-skåringsverktøy, samt å endre på fastsatte legerutiner på avdelingen uten en direkte henvendelse etter dette. Nylig ble retningslinjene for ABCD-3 publisert, noe vårt kunnskapsgrunnlag ikke forholder seg til. Konklusjon: Det foreligger et godt kunnskapsgrunnlag for ABCD2 og få argumenter imot innføring av et slikt internasjonalt anerkjent skåringsskjema. Vi mener derfor at Slagavdelingen ved Ullevål sykehus burde følge denne trenden.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.titleBruk av ABCD2 som vurderingsverktøy før oppstart med dobbel platehemming hos pasienter med gjennomgått TIAen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeGroup thesis
dc.creator.authorFæhn, Ragnhild Hertzenberg
dc.creator.authorMirza, Yusuf
dc.creator.authorAure, Marie
dc.creator.authorNguyen, Tanh P.
dc.creator.authorKnutsen, Ane
dc.creator.authorBugge-Amundsen, Gabriella
dc.date.embargoenddate3019-12-06
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code A
dc.identifier.urnURN:NBN:no-74389
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.rights.accessrightsclosedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/71254/1/K-Bugge-Amundsen-KLoK.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata