Hide metadata

dc.contributor.authorSolomon, Rebecca
dc.date.accessioned2019-11-21T23:45:42Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationSolomon, Rebecca. SafeStart - en fremtidig apotektjeneste? Farmasøyters synspunkter og erfaringer. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/70935
dc.description.abstractBakgrunn: SafeStart er et forskningsprosjekt med hensikt å undersøke om en farmasøytsamtale tidlig i svangerskapet gir økt livskvalitet til gravide. Det er ikke tidligere kjent hvilke erfaringer farmasøyter har med å holde legemiddelsamtale for gravide, eller hva farmasøyter synes om en potensiell apotektjeneste for gravide. Hensikt: Hensikten med denne masteroppgaven er todelt: 1) Å kartlegge erfaringene til studiefarmasøytene i forskningsprosjektet SafeStart. 2) Å kartlegge synspunktene til apotekfarmasøyter som ikke har deltatt i SafeStart om dette som en potensiell apotektjeneste. Metode: Dette er en kvalitativ studie hvor semistrukturerte dybdeintervju er brukt som metode for datainnsamling. Intervjuene foregikk over telefon eller ansikt til ansikt. Ni studiefarmasøyter fra forskningsprosjektet SafeStart, og ni apotekfarmasøyter som ikke har deltatt på SafeStart, ble intervjuet i perioden desember 2018 til mars 2019. Intervjuene ble tatt opp på lydbånd og transkribert ord for ord. Resultater: De fleste studiefarmasøytene forteller om takknemlige gravide som har blitt beroliget av SafeStart-samtalene. Noen synes det var utfordrende å finne ut hva de gravide trengte av informasjon underveis i samtalen. Det var også noen som opplevde at fastlegen hadde satt kvinnene på uhensiktsmessige nedtrappingsplaner, som førte til at de gravide var underbehandlet og usikre når det gjaldt legemiddelbruk. Gravide apotekkunder oppfattes generelt som oppdaterte, men lite kildekritiske. Apotekteknikere er mest i selvvalget, og derfor er det de som treffer på gravide her i størst grad. Mange av farmasøytene gir sjelden råd til gravide, uavhengig av om det er i selvvalg eller reseptur. Det ble stilt spørsmål ved om de gravide vil se behovet for en SafeStart-tjeneste. Konklusjon: Apotekfarmasøytene ønsket å delta i en potensiell SafeStart-tjeneste, men dette var først og fremst fordi de fleste generelt var positive til apotektjenester. Ellers var det varierende i hvor stor grad farmasøytene mente en fremtidig SafeStart-tjeneste er realistisk som følge av ulike praktiske utfordringer. Resultatene fra hovedstudien i SafeStart vil gi videre indikasjon på om en helsetjeneste for gravide blir et tilbud i apotek i nærmeste fremtid. Apotekene har et stort potensial for å være en ressurs for gravide kvinner, noe som bør formidles til både farmasøyter og gravide.nob
dc.description.abstractBackground: SafeStart is a research project where pregnant women have received a pharmacist consultation in the first trimester. The aim is to explore if this intervention will enhance quality of life for pregnant women. Pharmacists’ experiences with consultations specifically for pregnant women have not been explored yet. Neither has the opinions of community pharmacists related to whether or not this should be a pharmacy service in the future. Aim: The aim of this master thesis was: 1) To examine the experiences of pharmacists included in the SafeStart project. 2) To explore the viewpoints of community pharmacists who has not been a part of SafeStart regarding SafeStart as a potential new pharmacy service. Methods: This qualitative study used semi-structured interviews as a method for collecting data. The interviews were over the phone or face to face. Nine pharmacists from the research project SafeStart, and nine community pharmacists not from SafeStart were interviewed between December 2018 and March 2019. The interviews were recorded and transcribed verbatim. Results: According to the pharmacists, the women felt reassured and satisfied with the SafeStart-consultations. However, it was a challenge for some of the pharmacists to figure out what the information needs were during the consultation. In some cases, the general practitioner had discontinued treatment for chronical diseases without cause, which left the women feeling ill and insecure when it came to using medication during pregnancy. The pharmacists generally considered pregnant pharmacy customers to be updated but mentioned they lacked the ability to assess the quality of different information sources. The pharmacy technicians are more often in contact with pregnant women in the self-service department. Many of the pharmacists rarely give advice to pregnant women. Some also wondered if pregnant women will see the need for a pharmacy service like SafeStart. Conclusion: The pharmacists were positive to the service but questioned if it was realistic because of lack of time and staff. The results from the main study SafeStart will give further indications to whether or not this will be a pharmacy service in the future. Community pharmacies have great potential for being a resource for pregnant women. This should be communicated to both pharmacists and pregnant pharmacy customers.eng
dc.language.isonob
dc.subjectgravide
dc.subjectFarmasøyter
dc.subjectapotek
dc.titleSafeStart - en fremtidig apotektjeneste? Farmasøyters synspunkter og erfaringernob
dc.title.alternativeSafeStart - a future pharmacy service? Pharmacists viewpoints and experienceseng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-11-21T23:45:41Z
dc.creator.authorSolomon, Rebecca
dc.date.embargoenddate3019-06-18
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code A
dc.identifier.urnURN:NBN:no-74057
dc.type.documentMasteroppgave
dc.rights.accessrightsclosedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/70935/1/ENDELIG-MASTEROPPGAVE.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata