Hide metadata

dc.contributor.authorRobstad, Ester Irene
dc.date.accessioned2019-11-16T23:46:11Z
dc.date.available2019-11-16T23:46:11Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationRobstad, Ester Irene. Naturforbruk og bærekraft. En diskursanalyse av NOU 2005: 5. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/70864
dc.description.abstractDenne masteroppgaven handler om naturvitenskapens rolle i samfunnet, og det tverrfaglige samspillet som foregår i politikkutforming basert på naturvitenskap. I oppgaven undersøkes verdier tilknyttet naturvitenskap som er benyttet i et politisk dokument om bærekraftig utvikling. Dokumentet som analyseres er NOU 2005: 5 – «Enkle signaler i en kompleks verden», og forskningsspørsmålene er: 1) Hvordan fremstår naturvitenskap i et politisk dokument om bærekraftig utvikling? 2) Hvilke verdier ligger til grunn for måten naturvitenskapen fremstår på? Fire tekstutdrag analyseres i henhold til diskursteori. I tillegg blir det naturvitenskapelige innholdet trukket ut, og drøftes mot perspektiver i økologisk etikk. Forestillinger (myter) i tekstutdragene om naturen, samfunnet og bærekraftig utvikling, samt uttrykk for hva som er motivasjonen bak arbeidet med bærekraftig utvikling, gjøres rede for. Analysen viser at naturvitenskapen i disse tekstutdragene fremstår nyttig for utnyttelsen av naturen som en ressurs, men at dette skyldes tilknytningen til verdier i dokumentet, ikke selve det naturvitenskapelige innholdet. Økonomidiskursen er den dominerende diskursen. Tekstutdragene er knyttet til lys grønn etikk gjennom beskrivelser av naturen som en ressurs, mens aspekter ved naturvitenskapens egenart, som verdinøytralitet og helhetlig perspektiv, gjør at det naturvitenskapelige innholdet i større grad kan knyttes til en mørkere grønn etikk. Et eksplisitt fokus på uttrykk for naturvitenskapens egenart, ser ut til å tydeliggjøre skillet mellom det deskriptive og det normative innholdet i en tekst. Verdier som kommer til uttrykk i tekster om samfunnsutfordringer der naturvitenskap spiller en viktig rolle, såkalte socio-scientific issues, kan påvirke både det generelle inntrykket av naturvitenskapelig forskning, og hvem som velger å engasjere seg. Det kan derfor være en fordel med en økt bevissthet rundt hvilke verdier som formidles tilknyttet slike problemstillinger.nob
dc.description.abstractThis master’s thesis explores how the natural sciences appear in socio-scientific issues. The analysis investigates how natural science is used in a political document regarding sustainable development. The analyzed document is the Official Norwegian Report NOU 2005: 5 – “Simple signals in a complex world”, and the research questions are: 1) How does the natural science appear in a political document regarding sustainable development? 2) Which values are connected to the appearance of the natural science? Four extracts are analyzed based on discourse analysis. The natural science content is identified, and prevalent conceptions or myths about nature, society, sustainable development and motivation are pointed out. The analysis shows that the natural sciences appear useful for the exploitation of nature as a resource. This is due to values expressed in the document, not due to values in the natural science itself. The prevalent discourse is related to economy. An explicit focus on aspects of the nature of science expressed in the text seems to highlight the division between the descriptive and the normative content. Values expressed in texts regarding socio-scientific issues might influence to what extent people choose to engage in the issue, and what impression they get of the natural sciences. An increased consciousness about the values expressed in communication about socio-scientific issues, might benefit democratic processes involving socio-scientific issues.eng
dc.language.isonob
dc.subjectpostakademisk
dc.subjectnaturvitenskapens egenart
dc.subjectvitenskapsformidling
dc.subjectnatur
dc.subjectbærekraftig utvikling
dc.subjectSSI
dc.subjectsocio-scientific
dc.subjectøkologisk etikk
dc.titleNaturforbruk og bærekraft. En diskursanalyse av NOU 2005: 5nob
dc.title.alternativeNature Consumption and Sustainability. A Discourse Analysis of NOU 2005: 5eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-11-16T23:46:11Z
dc.creator.authorRobstad, Ester Irene
dc.identifier.urnURN:NBN:no-73985
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/70864/1/Ester_Robstad_masteroppgave_2019.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata