Hide metadata

dc.contributor.authorHauge, Mari Holen
dc.date.accessioned2019-09-24T23:46:11Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationHauge, Mari Holen. Betydningen av omsorgsgivers sensitive tilnærming til småbarn i risikofamilier "Attachment and Biobehavioral Catch-up Intervention” (ABC) - resultater fra en pilotstudie. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/70511
dc.description.abstractBakgrunn: Barn i risikofamilier har større sannsynlighet for skjevutvikling, både sosialt og helserelatert. Barnevernet tilbyr flere hjelpetiltak for å forebygge skjevutvikling hos barn i risiko for omsorgssvikt, men størstedelen av hjelpetiltakene implementeres når barna er blitt eldre. Det er derimot blitt et større fokus på å iverksette tiltak allerede i spedbarnsalder, og et av disse tiltakene “Attachment and Biobehavioral Catch up-intervention” (ABC) som nå testes ut for første gang i Norge. ABC-intervensjonen er spesielt tilpasset familier i risiko, og sikter på å øke omsorgsgivers sensitivitet samt redusere skremmende atferd overfor sine barn. Metode: Data fra pilotprosjektet “Attachment and Biobehavioral Catch-up (ABC) - en pilotstudie av en hjemmebasert intervensjon for småbarnsfamilier i barneverntjenesten” som gjennomføres av Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP) ble benyttet, og 16 omsorgsgivere med barn i alderen 6-24 måneder ble inkludert. Vi ønsket å undersøke hvorvidt omsorgsgiverne som mottok intervensjonen i denne studien hadde en utvikling i sensitivitet gjennom de ti hjemmebesøkene, samt undersøke sammenhenger foreldresensitivitet hadde med foreldrestress og barnets sosioemosjonelle fungering. Foreldresensitivitet ble kartlagt med samspillsopptak fra ti hjemmebesøk av omsorgsgiver og barn i lek. Barnets sosioemosjonelle fungering og foreldrestress ble kartlagt ved hjelp av spørreskjemaer (ITSEA og PSI). Vi har benyttet oss av multilineær analyse, t-tester og regresjon å undersøke dette. Resultater: Resultatene indikerte at sensitivitet hadde en signifikant positiv utvikling gjennom de ti hjemmebesøkene. Videre var det en sammenheng mellom sensitivitet og foreldrestress før intervensjonen, men ikke etter. Endringen i foreldresensitivitet så kun ut til å ha en sammenheng med endringen i barnets sosioemosjonelle kompetanse. Til slutt viste resultatene at barnets eksternaliserende vansker før intervensjonen hadde en positiv sammenheng med utviklingen av foreldresensitivitet gjennom de ti hjemmebesøkene. Konklusjon: Våre resultater kan tyde på at ABC-intervensjonen er lovende og bidrar til en positiv utvikling av foreldresensitivitet, og vi konkluderer derfor med at eventuelle effekter av en slik intervensjon kan være fordelaktig å undersøke videre i risikofamilier i Norge.nob
dc.language.isonob
dc.subjectABC-intervensjonen
dc.subjectbarnevern
dc.subjectforeldrestress
dc.subjectforeldresensitivitet
dc.subjectrisikofamilier
dc.subjectsosioemosjonell fungering
dc.titleBetydningen av omsorgsgivers sensitive tilnærming til småbarn i risikofamilier "Attachment and Biobehavioral Catch-up Intervention” (ABC) - resultater fra en pilotstudienob
dc.typeMaster thesis
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2019-09-24T23:46:11Z
dc.creator.authorHauge, Mari Holen
dc.date.embargoenddate2022-05-15
dc.rights.termsUtsatt tilgjengeliggjøring: Kun forskere og studenter kan få innsyn i dokumentet. Tilgangskode/Access code B
dc.identifier.urnURN:NBN:no-73651
dc.type.documentMasteroppgave
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.rights.accessrightsembargoedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/70511/5/Betydningen-av-omsorgsgivers-sensitive-tiln-rming-til-sma-barn-i-risikofamilier.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata