Hide metadata

dc.contributor.authorCae, Malene Strande
dc.date.accessioned2019-09-10T23:45:54Z
dc.date.available2019-09-10T23:45:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationCae, Malene Strande. Ezines - den nye musikkpressen? En studie av Genius.com og tekstlig redaksjonelt innhold i Spotify. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/70332
dc.description.abstractMed et stadig økende tilbud av sosiale medieplattformer og forum, har alle med tilgang til internett fått muligheten til å dyrke sine interesser med andre likesinnede. I denne utviklingen har man også sett en minkende trykt presse, der blant annet musikkjournalistikken har hatt en kraftig nedgang i trykte publikasjoner (Trulsen og Eriksen, 2014). I denne masteroppgaven ønsker jeg å se nærmere på hva som skjer blant musikkinteresserte på nett når den trykte pressen ikke strekker til, og hvorvidt det oppstår forum og plattformer som kan ta over rollen som en etablert musikkpresse en gang hadde, eventuelt som en form for alternativ journalistikk (Atton, 2009). I tillegg ønsker jeg å se på hvordan musikkstrømmetjenester, spesielt Spotify, behandler redaksjonelt innhold på sine plattformer. Oppgaven kommer til å ta for seg både medie- og musikkhistorie, trender, og relevante teorier innen journalistikk. Begreper og teorier som nevnte alternativ journalistikk (ibid.) og brukergenerert innhold (van Dijck) vil være sentralt igjennom hele oppgaven. For å kunne skape et bredere bilde av feltet ble det benyttet en kvalitativ metodetriangulering (Yin, 2014: 120) i form av en miks mellom dybdeintervjuer med sentrale personer i medie- og musikkbransjen, samt en innholdsanalyse av Spotify og Genius.com med særlig fokus på deres samarbeid i form av «Fact Tracks» (Lehman, 2016). Etter nøye gjennomgang av både intervjuer og empiri hentet fra plattformene kom jeg frem til fire overskrifter jeg ønsket å utdype. Disse fire temaene ble også grunnlaget for en tematisk disposisjon i oppgaven, og utgjør de fire hovedkapitlene; Popularitet som drivkraft for redaksjonelt innhold, Musikkjournalistikk eller populærvitenskap?, Språk og sjanger som begrensninger og Artister, image og DIY-kultur. Den overordnede problemstillingen lyder: På hvilken måte kan redaksjonelt innhold på Spotify og Genius sees som en form for musikkjournalistikk, og hvordan kan journalistiske teorier og modeller overføres til brukergenerert innhold?nob
dc.description.abstractWith rapidly increasing offers of social media platforms and forums, now, everyone with internet access has the opportunity to cultivate their interests with other likeminded. In this development we have also seen a decline in printed press where music journalism, amongst others, has had a heavy decrease in printed publications. In this master thesis I wish to have a closer look at what happens amongst fans and music lovers online when the printed press has a limited reach, and whether forums and platforms can substitute the role that the printed press once had as a form of alternative journalism. In addition, I wish to look at how music streaming platforms, and especially Spotify, treats editorial content. The thesis will address notions in media and music history, trends, as well as relevant journalistic theories. Concepts and theories as mentioned alternative journalism and user generated content will be prominent throughout the text. To create a wider image of the field, I chose a qualitative method triangulation with a mix between in-depth interviews with key people in the music industry, as well as a content analysis of Spotify and Genius.com with a special focus on their cooperation in the form of “Fact Tracks”. After a close look at both the interviews and the platforms, I chose four main topics that I wished to elaborate. These four themes also made the foundation for a thematic disposition, and make out the four main chapters; Popularity as a driving force for editorial content, Music journalism or popular science?, Language and genre as limitations, and Artists image and DIY culture. The overall research question I seek to answer is: In what way can editorial content in Spotify and Genius be seen as a form of music journalism, and how can journalistic theories and methods be transferred to user generated content?eng
dc.language.isonob
dc.subjectdeltakerkultur
dc.subjectfanzines
dc.subjectezines
dc.subjectalternativ journalistikk
dc.titleEzines - den nye musikkpressen? En studie av Genius.com og tekstlig redaksjonelt innhold i Spotifynob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-09-10T23:45:54Z
dc.creator.authorCae, Malene Strande
dc.identifier.urnURN:NBN:no-73469
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/70332/1/Masteroppgave-i-journalistikk---Malene-Cae.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata