Hide metadata

dc.contributor.authorDale, Mari Knutsen
dc.date.accessioned2019-09-09T23:48:04Z
dc.date.available2019-09-09T23:48:04Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationDale, Mari Knutsen. Fra prosjektinnovasjon til lærende organisasjon - En kvalitativ studie for å undersøke hvordan kunnskapsdelingen mellom prosjektarbeid og linjeorganisasjon kan gi ringvirkninger til en lærende organisasjon. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/70235
dc.description.abstractTema og området Denne masteroppgaven baserer seg på teorier omkring lærende organisasjoner med et kritisk perspektiv. Peter M. Senge er den mest sentrale teoretikeren gjennom oppgaven, med sin modell sentrert rundt fem disipliner. Gjennom oppgaven har Senges teori blitt operasjonalisert for å kunne besvare problemstillingen: «Hvordan kan kunnskapsutvikling i prosjektarbeid bidra til å danne grunnlag for en lærende organisasjon?» Med tilhørende forskningsspørsmål: 1) Hva kjennetegner en lærende organisasjon? 2) Hva ansees som viktige faktorer for å utvikle kunnskap i prosjektarbeid? 3) Hva er de fremmende og hemmende faktorer i forbindelse med prosjektet som har innvirkning på implementeringen av ny kunnskap i organisasjon? Oppgaven har tatt for seg teoretikere innenfor feltene lærende organisasjon, prosjektarbeid, og kunnskapsdeling og implementering. Oppgaven presenterer flere normative teorier, med sosialkonstruktivisteske teorier som supplement. Teoriene danner grunnlag for en teoretisk analysemodell som har vært et essensielt verktøy for analysen av funn og data. Metode Metoden valgt for oppgaven har primært vært kvalitative intervjuer. Informantene har vært ansatte innenfor samme organisasjon. Caset for oppgaven har framkommet gjennom prosjektene som informantene er delaktige i, hovedsakelig et overordnet prosjekt, med flere pilotprosjekter under seg. Alle respondentene for datainnsamlingen har stilt seg til disposisjon av fri vilje, og har skrevet under på samtykkeerklæring. Funn og analyse Kapittelet hvor funnene blir presentert, er analysert gjennom en tematisk analyse. Kategorier og koding som fremkommer i dette kapittelet, er hentet ut fra den teoretiske analysemodellen utviklet gjennom teorikapittelet. De mest essensielle funnene fra datainnsamlingen har vært de som enten står i direkte kontakt med teorien, eller de som går i helt motsatt retning av de normative teoriene. Gjennom oppgaven har jeg utformet det slik at leser vil kunne se kontrastene mellom det teoretiske perspektivet og realitetens praksis. Konklusjon Studien tilsier at innovativt prosjektarbeid kan gi ringvirkninger for å skape en lærende organisasjon. Derimot er det tilsynelatende flere faktorer som spiller inn på hvorvidt organisasjonen lykkes med gjennomføringen med å nå sin forståelse av en lærende organisasjon. Ledelse, kunnskapsdeling og endringsvilje står sentralt for å utvikle organisasjonen. Senges teori omkring lærende organisasjoner, dog fortsatt tidels relevant, trenger å moderniseres for å tilpasse dagens kunnskapssamfunn.nob
dc.language.isonob
dc.subject• Lærende organisasjon • Prosjektarbeid • Teamlæring • Systemtenkning • Kunnskapsgrenser • Læringsgrenser • Kunnskapsdeling • Kunnskapsimplementering • Endringsarbeid
dc.titleFra prosjektinnovasjon til lærende organisasjon - En kvalitativ studie for å undersøke hvordan kunnskapsdelingen mellom prosjektarbeid og linjeorganisasjon kan gi ringvirkninger til en lærende organisasjonnob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-09-10T23:46:20Z
dc.creator.authorDale, Mari Knutsen
dc.identifier.urnURN:NBN:no-73357
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/70235/1/Masteroppgave_MKD2019.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata