Hide metadata

dc.contributor.authorHaugen, Mari
dc.date.accessioned2019-09-09T23:47:04Z
dc.date.available2019-09-09T23:47:04Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationHaugen, Mari. Fagsamtalen som muntlig vurderingssituasjon i norskfaget. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/70162
dc.description.abstractFagsamtalen er en relativt ny muntlig vurderingsform i norskfaget. Som vurderingssituasjon er fagsamtalen spesielt egnet til å ivareta samtaleaspektet ved muntligheten. Selv om det finnes mye forskning på vurdering generelt, er det relativt få studier som tar for seg vurdering av muntlighet spesielt. Forsking har vist at arbeid med og vurdering av muntlige ferdigheter ofte blir glemt. Særlig er det lite forsking på fagsamtalene. Formålet med denne studien er derfor å undersøke fagsamtalen som muntlig vurderingssituasjon i norskfaget. Oppgavens problemstilling er: Hva kjennetegner fagsamtalen som muntlig vurderingssituasjon i norskfaget fra et elevperspektiv? Hovedfokuset i oppgaven er hvordan et utvalg elever opplever fagsamtale som vurderingssituasjon, og hvordan de opplever vurderingen de får fra læreren i forbindelse med denne. For å utforske problemstillingen tar jeg utgangspunkt i to forskningsspørsmål: 1) hvordan opplever elevene fagsamtalen som vurderingssituasjon? og 2) hvilke vurderingsområder opplever elevene at de blir vurdert på, og hvordan beskriver de nytteverdien av tilbakemeldingene? Studiens teoretiske grunnlag bygger på fagsamtale som sjanger, vurdering av samtaleferdigheter og perspektiver på god vurderingspraksis. Datamaterialet baserer seg på fire elevers beskrivelser, erfaringer og tanker om fagsamtale som vurderingssituasjon. I tillegg er observasjon av fagsamtaler og vurderingssamtaler brukt som kontekstualiserende data. Analysen viser at fagsamtalen er en vurderingsform elevene i stor grad opplever som positiv. Elevene føler de får vist mer breddekunnskap i en fagsamtale enn i for eksempel en muntlig presentasjon foran klassen. Samtalestrukturen i fagsamtalen bærer imidlertid preg av at lærerne i stor grad stiller spesifikke spørsmål til enkeltelever. Samtalene blir slik en samling dialoger mellom lærer og enkeltelever, som innebærer at elevene ikke får mulighet til å respondere og bygge på hverandres innspill. En annen tydelig tendens i datamaterialet er at elevene i hovedsak opplever å bli vurdert på faglig kunnskap. Muntlige ferdigheter generelt og samtaleferdigheter spesielt blir derimot ikke vektlagt som en del av vurderingen.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleFagsamtalen som muntlig vurderingssituasjon i norskfagetnob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-09-10T23:46:08Z
dc.creator.authorHaugen, Mari
dc.identifier.urnURN:NBN:no-73293
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/70162/1/Masteroppgave_Mari-Haugen.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata