Hide metadata

dc.contributor.authorNøttestad, Adrian
dc.date.accessioned2019-09-09T23:46:44Z
dc.date.available2019-09-09T23:46:44Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationNøttestad, Adrian. Samfunnsfaget og demokratiopplæringen - Om et utvalg læreres oppfatninger av samfunnsfagets rolle. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/70138
dc.description.abstractGjennom kvalitative intervjuer med et utvalg samfunnsfagslærere på videregående skole undersøker jeg hvordan disse uttrykker seg om samfunnsfagets mulige rolle i den tverrfaglige demokratiopplæringen skolen gis ansvar for. Under intervjuene bes lærerne blant annet om å knytte egne oppfatninger til beskrivelsene av demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema slik dette beskrives i den nye Overordna del av Læreplanen . Problemstillingen jeg har ønsket å besvare er: Hvilke forståelser av samfunnsfagets rolle i demokratiopplæringen gir et utvalg lærere uttrykk for? Jeg har stilt følgende forskningsspørsmål for å belyse dette: 1. Hvilke forståelser av demokratiopplæring i samfunnsfaget kommer til uttrykk i lærernes uttalelser? 2. Hva beskriver samfunnsfagslærere som fagets viktigste bidrag til demokratiopplæringen? 3. Hvilke forståelser av demokrati og medborgerskap og undervisning knyttet til dette gis det uttrykk for i møte med den nye læreplanens beskrivelser av dette temaet? Ved bruk av demokratiteoretiske idealer og didaktiske beskrivelser av demokratiopplæringen, blant annet forstått som opplæring om, for og gjennom demokrati, analyserer og diskuterer jeg lærernes forståelser av samfunnsfagets rolle i demokratiopplæringen og ser disse i lys av tidligere forskning. Jeg presenterer et utvalg teoretiske bidrag ment å belyse hvordan medborgerskapsbegrepet kan forstås, og presenterer diskusjoner om hvordan begrepet etableres i den nye læreplanen. Jeg bruker disse i min undersøkelse av hvordan lærerne forstår dette sentrale begrepet som kan sies å få en ny og større plass i tilknytning til demokratiopplæringen slik denne beskrives i det nye læreplanverket. I min undersøkelse fant jeg at lærerne i stor grad vektlegger kunnskap om demokratiet som styreform, og de institusjoner og deltakelsesformer som knyttes til representative valg, deltakelse i politiske partier og de formelle demokratiske institusjonene som samfunnsfagets mest sentrale bidrag til tverrfaglige demokratiopplæringen. Oppslutning om sentrale demokratiske verdier og ferdigheter for deltakelse beskrives som mål av lærerne, og kan forstås som uttrykk for at samfunnsfaget skal bidra til opplæring for demokrati. Jeg finner få uttrykk for at lærerne vektlegger opplæring gjennom demokrati, eller oppfordring til kritikk og utvikling kritiske holdninger i sine beskrivelser av samfunnsfagets demokratiopplæring.nob
dc.language.isonob
dc.subjectdemokratiopplæring
dc.subjectpolitisk styringsperspektiv
dc.subjectgjennom
dc.subjectfor
dc.subjectdeliberasjon
dc.subjectdemokrati
dc.subjectsamhandlingskompetanse
dc.subjectdanningsperspektiv
dc.subjectnytteperspektiv
dc.subjectdemokratiidealer
dc.subjectfagfornyelse
dc.subjectmedborgerskap
dc.subjectom
dc.titleSamfunnsfaget og demokratiopplæringen - Om et utvalg læreres oppfatninger av samfunnsfagets rollenob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-09-10T23:46:03Z
dc.creator.authorNøttestad, Adrian
dc.identifier.urnURN:NBN:no-73247
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/70138/1/Masteroppgave-N-ttestad.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata