Hide metadata

dc.contributor.authorAhmed, Khadra Yasien
dc.date.accessioned2019-09-09T23:46:29Z
dc.date.available2019-09-09T23:46:29Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationAhmed, Khadra Yasien. Samfunnsfagundervisningen i mottaksklasser- formål, erfaringer og utfordringer. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/70121
dc.description.abstractI denne besvarelsen har jeg undersøkt hva formålet med samfunnsfagundervisningen er i mottaksklasser, erfaringene og utfordringer til lærerne samt hvordan de underviser på en slik måte som tar høyde for alle elevers forutsetninger. Problemstillingen for denne oppgaven er Hvordan undervise samfunnsfag i mottaksklasser på en måte som inkluderer elevenes ulike språklige, faglige og erfaringsmessige bakgrunner? Jeg har også tre underspørsmål som inkluderer erfaringer, utfordringer og undervisningspraksiser i mottaksklasser. Forskning nasjonalt og internasjonalt understreker at barn med minoritetsbakgrunn har mange utfordringer i et nytt vertsland hva angår kunnskapstilegnelse og tilpasning i skolen. Å motvirke denne prosessen er et at skolens viktigste mål, og samfunnsfaget som et integrerende fag er vel så viktig. Samfunnsfaget har en sammensatt og dikotom rolle i mottaksklassene. Faget skal både redegjøre for sentrale elementer som demokrati, politisk historie, samfunnsutvikling og fagbegreper. Videre skal faget også virke integrerende på en slik måte at elevene blir innlemmet i det norske. Både språk, historie, politikk og samfunnsutvikling skal læres. Dette forutsetter funksjonell språkkompetanse i norsk og forkunnskaper i faget. De fleste elevene i mottaksklassene mangler stort sett begge deler. Studien bygger på en kvalitativ metodetilnærming hvor det empiriske materialet er samlet inn gjennom intervjuer og observasjoner i samfunnsfagundervisningen i mottaksklasser. Intervjuene hadde som formål å undersøke hva lærerens oppfatning var, og hvordan de tilpasset faget tross det store mangfoldet av elevenes forkunnskaper. Jeg har også brukt liggende sekundærdata da oppgaven inngår i et større forskningsprosjekt som heter ACRAS. Utfordringene i mottaksklassene er blant annet kulturelle og språklige. Dette løses på ulikt vis av lærerne. Bruk av oversettelsesprogrammet, gjentagelser og helklassesamtaler er en måte å løse dette på. Likevel fører noen elevers manglende språkbeherskelse til svakere flerstemmighet i klasserommet. Mangelen på egen læreplan og fagressurser tilpasset elevens faglige og språklige nivå fører også til manglende realisering av fagets formål.nob
dc.language.isonob
dc.subjectmottaksklasser
dc.subjectinkludering
dc.subjectsamfunnsfag
dc.titleSamfunnsfagundervisningen i mottaksklasser- formål, erfaringer og utfordringernob
dc.title.alternativeCivics education in reception classes- purpose, experiences and challengeseng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-09-09T23:46:29Z
dc.creator.authorAhmed, Khadra Yasien
dc.identifier.urnURN:NBN:no-73360
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/70121/7/KhadraAhmedFinal2019.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata