Hide metadata

dc.contributor.authorØdegård, Kaia Marie Opsal
dc.date.accessioned2019-09-09T23:46:16Z
dc.date.available2019-09-09T23:46:16Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationØdegård, Kaia Marie Opsal. Læreres møte med voldsutsatte elever. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/70105
dc.description.abstractDenne oppgaven dreier seg i hovedsak om hvordan lærer-elev relasjoner kan brukes i møte med barn som har vært utsatt for fysisk vold eller seksuelle overgrep i nære relasjoner. Problemstillingen for oppgaven er: Hvordan bruker lærere relasjoner i møte med elever som er utsatt for vold og overgrep? Vi har utarbeidet tre forskningsspørsmål for å undersøke problemstillingen. Det første forskningsspørsmålet vi har forsøkt å besvare er hvilke utfordringer som er knyttet til relasjonsarbeidet til en voldsutsatt elev. Forskningsspørsmål to omhandler hvordan lærere opplever møtet med elevene. For å svare på dette har vi tatt for oss temaer som ansvarsfølelse, forståelse av lærerrollen og samarbeid i og utenfor skolen. Det siste forskningsspørsmålet tar for seg hvordan lærere håndterer utfordringene. Her har vi undersøkt om det brukes bestemte strategier eller metoder som er tilegnet elever som befinner seg i bearbeidelsesfasen etter å ha vært utsatt for vold og overgrep. Metoden som er brukt for å besvare problemstillingen er kvalitative intervjuer med grunnskolelærere. Funnene fra intervjuene har blitt sett i sammenheng med ulike teoretiske perspektiver og nyere forskning. Vi har blant annet brukt teori fra psykologi- og medisinfeltet for å innhente kunnskap om traumer, og Vygotskij sin sosiokulturelle teori for å knytte dette til lærere i skolen. I tillegg har vi brukt rolleteori og teori om relasjoner. Studien viser at lærere opplever møtet med voldsutsatte elever som utfordrende, ettersom de mangler kunnskap om vold i nære relasjoner. Elevene blir beskrevet som å ha betydelige medisinske, kognitive og sosiale problemer, noe som fører til at relasjonsarbeidet blir krevende. Elevenes krevende atferd kombinert med lærernes mangel på kunnskap, fører til at de prioriterer omsorg over læring. Dette skaper problemer med hensyn til lærernes lovpålagte ansvar. Det fremkommer at relasjoner er avgjørende for å møte elevene på en god måte, og at lærere befinner seg i en posisjon hvor de kan være en viktig tilknytningsperson for voldsutsatte elever. Lærerne i undersøkelsen strekker seg langt for eleven, og har et ønske om å hjelpe. Likevel viser studien at relasjons- og oppfølgingsarbeidet av voldsutsatte elever er en del av et større system.nob
dc.language.isonob
dc.subjectomsorg
dc.subjectlæring
dc.subjectseksuelle overgrep
dc.subjectskole
dc.subjectelev
dc.subjectlærer
dc.subjectfysisk vold
dc.subjectrelasjoner
dc.titleLæreres møte med voldsutsatte elevernob
dc.title.alternativeTeachers' encounter with pupils exposed to violenceeng
dc.typeMaster thesis
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2019-09-09T23:46:16Z
dc.creator.authorØdegård, Kaia Marie Opsal
dc.identifier.urnURN:NBN:no-73223
dc.type.documentMasteroppgave
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/70105/8/L-reres-m-te-med-voldsutsatte-elever-Guro-Tr-br-ten-Kaia--deg-rd.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata