Hide metadata

dc.contributor.authorBrødsjømoen, Siv Sønstevold
dc.date.accessioned2019-09-02T23:46:11Z
dc.date.available2019-09-02T23:46:11Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationBrødsjømoen, Siv Sønstevold. Hvordan ubalanse i ulike fysiske og psykososiale faktorer kan påvirke sykefraværet. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/69801
dc.description.abstractSykefraværet blant helsearbeidere i helsetjenesten er høyt sammenlignet med andre yrkesgrupper i Norge. Både tjenestene helseforetakene leverer og type tjenestemottakere (pasienter), gjør helseforetakene spesielt sårbare for sykefravær. Et høyt sykefravær kan påvirke de resterende medarbeiderne både fysisk og mentalt, i form av blant annet økt arbeidsbelastning og stress, noe som kan føre til ytterligere økt sykefravær. Likevel er det til vår kunnskap hittil publisert få studier i Norge som ser på årsakene bak sykefraværet hos arbeidstakere i det norske helsevesenet. Derfor er det både aktuelt og viktig å finne årsakene bak det høye sykefraværet, samt eventuelle tiltak for å redusere sykefraværet ut fra både et organisasjons- og samfunnsperspektiv. Dette ønsket vi å kunne bidra med i denne oppgaven. I tråd med dette undersøker denne studien sykefraværet blant operasjonssykepleiere på en avdeling ved Oslo universitetssykehus (OUS) der sykefravær har blitt satt på dagsordenen. Det ble gjennomført en kvalitativ undersøkelse med utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvordan påvirker ubalanse i ulike fysiske og psykososiale faktorer sykefraværet? Problemstillingen ble videre spesifisert i følgende forskningsspørsmål: 1. Hvordan kan ulike faktorer som krav, kontroll og støtte påvirke sykefraværet? 2. Hvordan kan forholdet mellom innsats og belønning påvirke sykefraværet? 3. Hvordan kan ulike motivasjonsfaktorer påvirke sykefraværet? Studien har sin forankring i Karasek og Theorell sin krav-kontroll-støtte-modell, Siegrist sin modell om innsats-belønning ubalanse, Demerouti et al. sin jobbkrav-ressurser-modell, samt Steers og Rhodes sin modell for arbeidstakers nærvær. Studiens funn samsvarer med forutgående forskning og teori som har vist at høye jobbkrav kan ha en påvirkning på forekomsten av sykefravær. Teoribidragene og analysen antyder imidlertid at det er flere modererende faktorer, som kan påvirke effekten jobbkrav har på fraværet. Disse kommer til uttrykk i den ansattes opplevelse av kontroll over jobbhverdagen, sosial støtte fra ledere og kollegaer, forholdet mellom innsats og belønning, samt ulike motivasjonsfaktorer som arbeidsmiljø og utviklingsmuligheter. Mer spesifikt viste funnene en overvekt av belastende faktorer som trolig påvirker de ansattes helse og velvære negativt. Dette gjelder spesielt høye krav, i form av fysiske og psykiske krevende arbeidsforhold, tidspress og økt produktivitet, kombinert med lav bemanning. Operasjonssykepleierne hadde også en opplevelse av lav kontroll over jobbhverdagen, gjennom mangel på innflytelse over egen jobbutforming og lite beslutningsmyndighet. Videre opplever enkelte lav støtte fra lederen i ulike situasjoner, i tillegg til en opplevelse av ubalanse mellom innsats og belønning, spesielt med tanke på lønn. Påkjenningene disse faktorene fører til kan øke fraværet, da høye krav kan overstige de tilgjengelige ressursene og dermed gi større sårbarhet med hensyn til stress. Samtidig viser funnene at det eksisterer enkelte helsefremmende faktorer som kan ha en positiv innvirkning på de ansattes helse og velvære, slik som et godt arbeidsmiljø, høy kollegial støtte og daglig utvikling. Disse faktorene kan øke motivasjonen for tilstedeværelse og slik bidra til å redusere fraværet. Selv om faktorene isolert har stor påvirkning, finner vi samtidig at samspillet mellom de ulike faktorene har betydning for sykefraværet. Basert på funnene fremstår det her som at de belastende faktorene blir dominerende i forhold til de helsefremmende faktorene. Dette viser hvordan en motvekt av belastende faktorer kan føre til en ubalanse i de ulike fysiske og psykososiale faktorene, som deretter ser ut til å påvirke sykefraværet. Balanse mellom jobbkrav og de ulike modererende faktorene fremstår derfor som avgjørende for å minimere sykefraværet på avdelingen. Basert på analysen foreslås det følgende tiltak for avdelingen som ble undersøkt:1: Skape en arena der de ansatte kan diskutere saker og problemer. 2: Gi medarbeiderne mulighet for større innflytelse. 3: Åpne opp for økt tilpasning ved redusert yteevne. 4. Bevisstgjøre lederne om deres rolle og påvirkningskraft på medarbeiderne og sykefraværet.nob
dc.language.isonob
dc.subjectSykefravær
dc.subjectStøtte
dc.subjectInnsats
dc.subjectMotivasjon
dc.subjectBelønning
dc.subjectKontroll
dc.subjectArbeidsbelastning
dc.subjectKrav
dc.titleHvordan ubalanse i ulike fysiske og psykososiale faktorer kan påvirke sykefraværetnob
dc.typeMaster thesis
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2019-09-02T23:46:10Z
dc.creator.authorBrødsjømoen, Siv Sønstevold
dc.identifier.urnURN:NBN:no-72940
dc.type.documentMasteroppgave
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/69801/1/Hvordan-ubalanse-i-ulike-fysiske-og-psykososiale-faktorer-kan-p-virke-.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata