Hide metadata

dc.contributor.authorSalih, Triske Woshyar
dc.date.accessioned2019-08-21T23:47:18Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationSalih, Triske Woshyar. Prenatal eksponering for metadon eller buprenorfin og effekt på proteiner viktige for læring og hukommelse. In vivo og ex vivo studier i rotte. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/69341
dc.description.abstractLegemiddelassistert rehabilitering (LAR) er en behandling som tilbys pasienter med heroinavhengighet. Behandlingen ble tilgjengelig i Norge på 1990-tallet, og består i å erstatte heroin med et langtidsvirkende opioid. Metadon og buprenorfin er godkjente som substitusjonsmedikamenter innenfor LAR. Gravide heroinavhengige kvinner tilbys behandling med metadon eller buprenorfin/LAR. Kunnskapen om hvordan prenatal eksponering for LAR-medikamenter påvirker foster og barn er imidlertid liten bl.a. pga. mange konfunderende faktorer og etiske utfordringer når det gjelder eksperimentelle studier i gravide kvinner. Innenfor dette feltet er derfor dyreeksperimentelle studier av stor nytte. Hensikten med denne oppgaven var å undersøke blod- og hjernekonsentrasjoner av metadon og buprenorfin hos gravide rotter og foster under kontinuerlig eksponering for metadon eller buprenorfin. I tillegg å undersøke om prenatal eksponering for metadon eller buprenorfin påvirker proteiner knyttet til læring og hukommelse hos rotteavkom i ulike aldre. I denne oppgaven ble det gjort en kinetikkstudie hvor gravide hunnrotter ble eksponert kontinuerlig for metadon eller buprenorfin ved hjelp av osmotiske minipumper som ble implantert 5 dager før parring. Blod- og hjernekonsentrasjoner i mødrene og fostrene ble undersøkt ved hjelp av UPLC-MS/MS. I tillegg ble det utført western blot studier for å undersøke utrykket av proteiner som er viktige for læring og hukommelse i rottehjerner fra 1 og 21 dager gamle avkom, og i hippocampus fra 77 dager gamle avkom. Disse avkommene var prenatalt eksponert for enten sterilt vann, metadon eller buprenorfin gjennom hele graviditeten. Kinetikkstudien viste at prenatal eksponering for metadon eller buprenorfin førte til en akkumulering av metadon i både hjernen og blodet til foster sammenliknet med konsentrasjoner i mor. Blodkonsentrasjonen av buprenorfin hos foster var i samme område som hos mor, mens hjernekonsentrasjonen var signifikant lavere hos foster. Både blod- og hjernekonsentrasjonen av metadon hos foster var omtrent 100 ganger høyere enn blod- og hjernekonsentrasjonen av buprenorfin til tross for at metadondosen kun var 10 ganger høyere enn buprenorfindosen. Western blot studiene viste at både metadon- og buprenorfineksponering i fosterlivet kan føre til endring i aktivering av to proteiner som er viktige for læring og hukommelse. Dette indikerer at bruk av LAR-medikamenter under graviditeten kan ha en virkning på læringsevnen og hukommelsen til de eksponerte barna.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titlePrenatal eksponering for metadon eller buprenorfin og effekt på proteiner viktige for læring og hukommelse. In vivo og ex vivo studier i rottenob
dc.title.alternativePrenatal exposure to methadone or buprenorphine and effects on proteins important for learning and memory. In vivo and ex vivo studies in ratseng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-08-22T23:47:16Z
dc.creator.authorSalih, Triske Woshyar
dc.date.embargoenddate2021-05-15
dc.rights.termsUtsatt tilgjengeliggjøring: Kun forskere og studenter kan få innsyn i dokumentet. Tilgangskode/Access code B
dc.identifier.urnURN:NBN:no-72520
dc.type.documentMasteroppgave
dc.rights.accessrightsembargoedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/69341/1/Masteroppgave---Triske-Woshyar-Salih.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata