Hide metadata

dc.contributor.authorAwale, Mustafa Mahamed
dc.date.accessioned2019-08-21T23:47:16Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationAwale, Mustafa Mahamed. Studier av kjønnshormoner på differensiering av stamceller til osteoblaster og regulering av cysteinproteasene legumain og cathepsin B. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/69339
dc.description.abstractOsteoporose er en progressiv skjelettsykdom som er karakterisert ved lav beintetthet og økt risiko for brudd. Sykdommen forekommer fire ganger hyppigere hos kvinner enn hos menn. Det er velkjent at bortfall av østrogen etter menopause øker risiko for osteoporose. Dette er fordi balansen mellom nydannelse og nedbrytning av bein påvirkes av østrogen ved effekter på både osteoblaster og osteoklaster. Forskningsgruppen har sammen med danske samarbeidspartnere vist at uttrykk av cysteinproteasen legumain avtar under differensiering av stamceller til osteoblaster, samt at postmenopausale osteoporotiske kvinner har økt uttrykk av legumain i beinmikromiljøet. Legumain er identifisert som en viktig faktor som styrer differensieringen av humane mesenkymale stamceller fra beinmarg (hBMSC), hvor legumain hemmer osteoblastdifferensiering og fremmer differensiering av adipocytter ved degradering av beinmatriksproteinet fibronektin. Det var derfor interessant å studere hvilke effekter kjønnshormoner alene (østrogen, progesteron eller testosteron) eller i kombinasjon (østrogen og progesteron) har på differensiering av hBMSC til osteoblaster og om kjønnshormonene alene eller i kombinasjon regulerer cysteinproteasene legumain og cathepsin B under osteoblastdifferensieringen. En cellelinje av hBMSC stabilt transfektert med genet til human telomerase revers transkriptase (hBMSC-TERT) ble brukt som cellemodell. Cellene ble dyrket i osteoblastinduksjonsmedium og behandlet med eller uten kjønnshormonene 17β-østradiol (1 nM), progesteron (1 µM) eller testosteron (60 nM) alene eller i kombinasjon i 3, 7, 14 eller 21 dager. Alkalisk fosfatase (ALP)-aktivitet og matriksmineralisering ble benyttet som markører for osteoblastdifferensiering. Aktivitet av legumain og cathepsin B ble målt i cellelysater, mens proteinuttrykk ble analysert ved gelelektroforese og immunoblotting. Konsentrasjonen av utskilt legumain ble målt i kondisjonert medium ved hjelp av “enzyme-linked immunosorbent assay” (ELISA). I denne oppgaven ble det sett en signifikant nedregulering av legumainaktivitet fra 3 til 21 dager under differensiering av hBMSC til osteoblaster. Celler behandlet med progesteron alene viste tendens til økt legumainaktivitet etter 7 og 21 dager. Det var en signifikant reduksjon i legumainsekresjonen i kontrollcellene etter 21 dager sammenlignet med kontrollcellene etter 14 dager. Celler behandlet med kun 17β-østradiol viste økt legumainsekresjon, hvor økingen var signifikant etter 21 dager sammenlignet med kontroll ved samme tidspunkt.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleStudier av kjønnshormoner på differensiering av stamceller til osteoblaster og regulering av cysteinproteasene legumain og cathepsin Bnob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-08-22T23:47:10Z
dc.creator.authorAwale, Mustafa Mahamed
dc.date.embargoenddate2021-05-15
dc.rights.termsUtsatt tilgjengeliggjøring: Kun forskere og studenter kan få innsyn i dokumentet. Tilgangskode/Access code B
dc.identifier.urnURN:NBN:no-72510
dc.type.documentMasteroppgave
dc.rights.accessrightsembargoedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/69339/1/Masteroppgave-Mustafa-Mahamed-Awale-.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata