Hide metadata

dc.contributor.authorFlåten, Eva Jeanette
dc.date.accessioned2019-08-21T23:46:38Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationFlåten, Eva Jeanette. Hvordan erfarer sykepleiere hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten?. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/69300
dc.description.abstractSammendrag Formål: Masteroppgaven består av to deler, en artikkel og en refleksjonsoppgave. I artikkelen undersøkes sykepleieres erfaringer etter implementering av hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten. Refleksjonsoppgavens tema er å utdype ulike implementeringsteorier og utdype valget av Promoting Action on Research Implementation Health Services (PARIHS). Teoretisk forankring: Hverdagsrehabilitering er et tiltak for å sikre en bærekraftig utvikling av kommunale omsorgstjenester. Kjernen i hverdagsrehabilitering er å finne svaret på «Hva er viktig for deg?». Dette gjør at hverdagsrehabilitering er en personsentrert metode, og som setter brukeren og hans mål i sentrum. Implementeringsprosessen kan være en sammensatt prosess med mange faktorer som påvirker hverandre for å etablere ny praksis i kommunehelsetjenesten. PARIHS er en modell utviklet for å studere samspill og interaksjon mellom ulike faktorer en implementering består av. I denne studien er PARIHS brukt som ramme og støtte til å innhente, analysere og sortere dataene. Metode: Studien har et kvalitativt, utforskende design med intervju som metode. Fem sykepleiere fra to norske kommuner har blitt intervjuet. Resultater: Et overordnet funn er at sykepleierne intervjuet i denne studien endret holdning fra å hjelpe til å jobbe mer mestrende. Evidens/kunnskapskilder: Positive brukerhistorier brukes aktivt for å formidle erfaringer og kunnskap om hverdagsrehabilitering. Kontekst: Refleksjon og diskusjon blir brukt for å endre kultur og holdninger hos alle som jobber i hjemmetjenesten. Tilrettelegging: En egen tilrettelegger er lite brukt, det legges opp til at implementeringsarbeidet skal foregå av de som også skal utføre tjenesten. Konklusjon: Funn i denne studien peker i retning av at implementering av hverdagsrehabilitering fører til endret holdning hos sykepleieren. Etter implementering jobber de på en slik måte at de utløser mestring og mobiliserer brukerens ressurser. For å lykkes med hverdagsrehabilitering må det settes av tid til å utføring og mulighet for å justere tidsbruken opp mot det brukeren har behov for at kartlegging, tilrettelegging og opplæring. En utpekt tilrettelegger og en plan for gjennomføring av implementeringen kan bidra til en vellykket implementering.nob
dc.description.abstractPurpose: This master ́s thesis consists of two parts, a research article and a reflection assignment. The aim of the study is to explore nurses’ experiences of reablement after the implementation in home care services. The reflection part seeks to discuss and considerate use of The Promoting Action on Research Implementation in Health Services (PARIHS) framework. Literature review: Due to increasing needs in home care services because of earlier discharge from the hospital, ageing of the population there is a needed change of how the home care services provide care. Reablement values the goals the person emphasizes and the care is oriented to support the patients to achieve their goals. The implementation process can be challenging with several determinants and dependent variables who interact with each other. PARIHS is a framework, which emerged from recognizing three key determinants, evidence, context and facilitation who inhibit or promote implantation. In the study PARIHS provide a frame and support to collect, analyze and classify the data. Method: This study has a qualitative, exploring design. Five nurses from to separate municipals where interviewed. Results: Results from this study suggests that the nurses interviewed changes from helping to make patients able to manage everyday life. Evidence: the nurses use positive patient stories actively to inform colleagues about experiences and knowledge they have gained about reablement. Context: It is used reflection and discussion as a method to change culture and beliefs in the home care service. Facilitation: There is not used a devoted facilitator due to this study, the nurses who work close to the users conduct the implementation work. Conclusion: Results from this study suggests that implementation of reablement changes how the nurse interact with the patient. They become more orientated to initiate the patient’s resources and mastery. To succeed with the implementation of reablement it is necessary to provide the flexibility to the health personnel so that they can be reflexive enough to give tailored care, and offer instruction, assessment and tailored care due to the patient’s needs. A devoted facilitator with a plan for implementation can be a promoting factor to implement reablement in the municipal setting.eng
dc.language.isonob
dc.subjectkommunehelsetjenesten
dc.subjecthverdagsrehabilitering
dc.subjecthjemmesykepleie
dc.subjectsykepleie
dc.subjectPARIHS
dc.subjectimplementering
dc.titleHvordan erfarer sykepleiere hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten?nob
dc.title.alternativeHow do nurses experience reablement in a municipal health service?eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-08-22T23:47:01Z
dc.creator.authorFlåten, Eva Jeanette
dc.date.embargoenddate2021-05-15
dc.rights.termsUtsatt tilgjengeliggjøring: Kun forskere og studenter kan få innsyn i dokumentet. Tilgangskode/Access code B
dc.identifier.urnURN:NBN:no-72497
dc.type.documentMasteroppgave
dc.rights.accessrightsembargoedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/69300/5/Masteroppgave-EJF.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata