Hide metadata

dc.contributor.authorKolden, Mathias Øie
dc.date.accessioned2019-08-06T23:45:50Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationKolden, Mathias Øie. Sosioøkonomisk status og risiko for hjerteinfarkt. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/68997
dc.description.abstractBakgrunn: Personer med lav sosioøkonomisk status (SES) har en høyere insidens av akutt myokardinfarkt (AMI) og har en høyere prevalens av koronare risikofaktorer enn personer med høyere SES. Det har blitt debattert om den økte risikoen er forårsaket av høyere andel personer med koronare risikofaktorer eller av andre uavhengige faktorer ved lav SES. Vi ønsket i denne studien å undersøke alder og fordeling av kjente koronare risikofaktorer hos pasienter behandlet for non-ST-elevasjon myokardinfarkt (NSTEMI) fra distrikter med høy SES (Oslo vest) vs. distrikter med lav SES (Oslo nordøst). Videre ønsket vi å undersøke om koronare risikofaktorer kunne forklare en potensiell aldersforskjell eller om andre faktorer som pasientenes etniske opprinnelse, var av betydning. Metode: Totalt 608 pasienter med NSTEMI innlagt på Diakonhjemmet Sykehus fra 2014 til 2017 ble inkludert, 216 beboere i de nordøstlige bydelene og 392 i de vestlige bydelene. Vi benyttet oss av data registrert i Norsk hjerteinfarktregister for koronare risikofaktorer, alder og om pasientene hadde hatt et tidligere hjerteinfarkt. Basert på pasientenes navn delte vi pasientene inn i sannsynlig etnisk opprinnelse fra nordvestlige del av Europa og engelskspråklige land eller fra resten av verden. Resultater: Prevalensen av pasienter med tidligere AMI, kjent diabetes og som røyket var signifikant lavere i de vestlige bydelene sammenliknet med de nordøstlige bydelene (hhv. 27,35 % vs. 35,85 %, 11,48 % vs. 24,54 %, 16,98 % vs. 32,8 %; alle p < 0,05). For NSTEMI-pasientene fra de nordøstlige bydelene av Oslo var gjennomsnittsalderen 4,8 år lavere sammenliknet med pasienter fra de vestlige bydelene (69,09 vs. 73,89 år; p < 0,05). 27,3 % av pasientene fra de nordvestlige bydelene hadde antatt etnisk opprinnelse fra land utenfor nordvestlige del av Europa der engelsk ikke er hovedmorsmål sammenlignet med kun 4,1 % fra de vestlige bydelene. Lavere alder for NSTEMI-pasientene fra Oslo nordøst mistet sin statistiske signifikans når det ble korrigert for pasientenes antatte etniske opprinnelse (p = 0,427) eller koronare risikofaktorer (p = 0,087). Konklusjon: Våre data viser en høyere prevalens av koronare risikofaktorer og en lavere alder når personer fikk NSTEMI, for pasienter fra områder med lav SES enn for pasienter fra områder med høy SES. Høy prevalens av pasienter med antatt etnisk opprinnelse fra land utenfor nordvestlige del av Europa der engelsk ikke er hovedmorsmål så ut til å være hovedårsak til lavere alder ved NSTEMI, selv etter at koronare risikofaktorer ble korrigert for.nob
dc.description.abstractBackground: Persons with low socioeconomic status (SES) have higher incidence of acute myocardial infarction (AMI) and have a higher prevalence of coronary risk factors than persons with higher SES. It has been debated whether this increased risk is caused by the higher occurrence of coronary risk factors or by other independent factors of low SES. Our aim was to investigate the age and patterning of well known coronary risk factors of patients admitted for non-ST-elevation myocardial infarction (NSTEMI) from districts with high SES (western part of Oslo) vs. districts with low SES (northeastern part of Oslo). Further, we wanted to investigate whether coronary risk factors could explain this potential difference in age, or if other factors such as ethnic origin of the patients was of importance. Methods: A total of 608 patients with NSTEMI admitted at Diakonhjemmet Hospital from 2014 to 2017 were included, 216 inhabitants from the northeastern districts and 392 from the western districts of Oslo. From the Norwegian Myocardial Infarction Register we obtained data regarding coronary risk factors, age and if the patient had previously had an AMI. Based on the patients names, we divided the patients into likely ethnicity from the northwestern part of Europe and English-spoken countries or from the rest of the world. Results: The prevalence of patients with previous AMI, known diabetes, and who smoke was significantly lower in the western districts compared with the northeastern districts (27.35% vs. 35.85%, 11.48% vs. 24.54%, 16.98% vs. 32.8%, respectively; all p≤0.001). For NSTEMI patients from the northeastern districts of Oslo mean age was 4.81 years lower compared with patients from the northeastern districts (69.08 vs. 73.89 years; p≤0.001). 27.3% of the patients from the northeastern districts had assumed ethnic origin from countries outside northwestern parts of Europe where English is not the mother tongue compared with just 4.1 % from the western districts. Lower age for NSTEMI patients from the northeastern vs. western districts of Oslo was no longer significant when we adjusted for the patients assumed ethnic origin (p=0.427) or coronary risk factors (p=0.087). Conclusions: Our data shows a higher prevalence of coronary risk factors and a lower age when people get NSTEMI for patients from areas with low SES compared with patients from areas with high SES. High prevalence of patients with assumed ethnic origin from countries outside northwestern parts of Europe where English is not the mother tongue appeared to be the main reason for NSTEMI at earlier age, even after adjustment for coronary risk factors.eng
dc.language.isonob
dc.subjectSES Sosioøkonomisk status Sosioøkonomisk posisjon NSTEMI Non-ST-elevasjon myokardinfarkt Hjerteinfarkt Etnisitet
dc.titleSosioøkonomisk status og risiko for hjerteinfarktnob
dc.title.alternativeSocioeconomic status and risk of myocardial infarctioneng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-08-06T23:45:50Z
dc.creator.authorKolden, Mathias Øie
dc.date.embargoenddate2024-03-14
dc.rights.termsUtsatt tilgjengeliggjøring: Kun forskere og studenter kan få innsyn i dokumentet. Tilgangskode/Access code B
dc.identifier.urnURN:NBN:no-72149
dc.type.documentProsjektoppgave
dc.rights.accessrightsembargoedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/68997/1/Sosio-konomisk-status-og-risiko-for-hjerteinfarkt.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata