Hide metadata

dc.date.accessioned2019-07-04T10:48:39Z
dc.date.available2019-07-04T10:48:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/68598
dc.description.abstractI tråd med prosjektplanen ble det undersøkt tre lokaliteter med bosetningsspor, id180033, id180035 og id180040, på Ringvold i september–oktober 2015. Undersøkelsen hadde bakgrunn i reguleringsplan for rundkjøring i krysset mellom E16 og fv. 241. Lokalitetene lå i en eplehage med varierende undergrunn bestående av silt, siltig leire, sand og flisberg, i terreng som hellet svakt mot sør og sørvest. Lokalitetene ble undersøkt med maskinell flateavdekking og påfølgende dokumentasjon og snitting. Lok. 1 (id180033) inneholdt hovedsakelig kokegroper (kokegropfelt 1) datert til romertid. På lok. 2 (id180035) ble det i tillegg til kokegroper (kokegropfelt 2 og 3) funnet et fossilt dyrkningslag og stolpehull. Det ble ikke identifisert sikre hus, men det kan antydes minst to bygninger, kanskje fra eldre romertid og i merovingertid. Dateringene spente fra førromersk jernalder til merovingertid, med hovedtyngden i yngre romertid og folkevandringstid. Dyrkningslaget ser ut til å stamme fra kolluvier, og representerer ikke dyrkning på stedet, men dyrkning nær lokalitetene, der jorden har erodert over bosetnings- og kokegropområdet over lengre tid, men stratigrafisk sett stammer mesteparten trolig fra romertid/folkevandringstid. På lok. 3 (id180040) fremkom to kokegroper, kullholdige nedgravninger, små stolpehull og et fossilt dyrkningslag som trolig er yngre enn de øvrige aktivitetene. Funnene fra utgravningen omfattet ubrente dyrebein av hest, tamsvin og storfe. Ett bein ble radiologisk datert til overgangen folkevandringstid–merovingertid. Det ble gjort vedartanalyse på 15 kullprøver, der det ble påvist hovedsakelig furu og bjørk. Av disse ble 13 prøver radiologisk datert, i tillegg til tre av de åtte analyserte makrofossilprøvene. Det ble funnet noe korn, men prøvene inneholdt generelt lite makrofossiler. Én pollenprøve og én mikromorfologisk prøve ble analysert. Resultatene fra undersøkelsen knytter lokalitetene til en rekke kjente kulturminner i Ringerike og Hole kommuner. Trolig har lokalitetene hatt sporadiske besøk i bronsealder og første del av eldre jernalder, mens det i romertid og folkevandringstid har vært omfattende og jevnlig aktivitet. Prosjektleder: Grethe B. Bukkemoen / Steinar Solheim.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleBosetningsspor, kokegropfelt og dyrkningsspor fra bronsealder og jernalder. Ringvold, 39/2, Ringerike k., Buskerud.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorWenn, Camilla Cecilie
dc.identifier.urnURN:NBN:no-71744
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/68598/1/RPT_B_Ringerike_E16Honenkrysset_030719.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata