Now showing items 1-1 of 1

  • Bachke, Jens Halvard (Master thesis / Spesialoppgave, 2003)
    Temaet for oppgaven er aksjeloven (asl.) 13. juni 1977 nr. 44 § 4-24. Bestemmelsen hjemler en aksjeeiers rett til å få sine aksjer innløst av selskapet. Oppgaven inneholder en fremstilling av materielle og prosessuelle ...