Hide metadata

dc.contributor.authorTorgersen, Linn Bui
dc.date.accessioned2019-02-21T23:01:00Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationTorgersen, Linn Bui. Optimal reassuranse per portefølje. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/66749
dc.description.abstractDet forsikringsselskaper ønsker minst er stor risiko og høye erstatningsbeløp til kundene. For å unngå stor risiko, kan et forsikringsselskap reforsikre seg hos én eller flere reassurandører. Tilgjengjeld må de betale premie på reassuransen. Det er naturlig at dette foregår gjennom en reassuransekontrakt, hvor aktørene blir enige om hvor mye som skal erstattes når skader oppstår. Såkalte axb-kontrakter som vi skal se på i denne oppgaven, er de vanligste kontraktene som blir brukt. Disse kontraktene avhenger av nedre grense a og øvre grense b. Det vi er interessert i, er hva disse grensene bør ligge på for å oppnå en optimal reassuranse, gitt et kriterium som sier noe om avveiing mellom risiko og forventet gevinst. Vi skal i denne oppgaven optimere den nedre grensen a, ved hjelp av simuleringer. Deretter er vi interessert i hvordan denne nedre grensen er avhenger av parameterusikkerhet, som igjen avhenger av mengden tilgjengelige data, samt hvordan det avhenger av forholdet mellom marginen til henholdsvis cedent og reassurandør, og også hvor tunghalet fordelingen for skadestørrelsene er. Dette skal vi analyse ved hjelp av en simuleringstudie, hvor vi varierer størrelse på datasettet og parametere som inngår i modellen.nob
dc.language.isonob
dc.subjectreassuranse
dc.subjectSkadeforsikring
dc.subjectoptimalitet
dc.titleOptimal reassuranse per porteføljenob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-02-21T23:01:00Z
dc.creator.authorTorgersen, Linn Bui
dc.date.embargoenddate3018-11-15
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code A
dc.identifier.urnURN:NBN:no-69922
dc.type.documentMasteroppgave
dc.rights.accessrightsclosedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/66749/1/Linn_Masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata