Hide metadata

dc.contributor.authorAslam, Usman Chaudry
dc.date.accessioned2019-02-21T23:00:37Z
dc.date.available2019-02-21T23:00:37Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationAslam, Usman Chaudry. Showbie – digital tekstrespons En studie av lærerens tilbakemeldinger og elevenes opplevelse. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/66724
dc.description.abstractI denne studien har digital tekstrespons vært det sentrale temaet. Formålet har vært å undersøke hvordan digital tekstrespons blir praktisert av læreren, og hvordan den brukes og oppleves av elevene. Problemstillingen har vært følgende: «Hva kjennetegner et skriveforløp der elevene skriver og læreren gir tekstrespons i en applikasjon på et nettbrett?» For å besvare problemstillingen har jeg valgt å ta utgangspunkt i tre forskningsspørsmål: • «Hva kjennetegner den digitale tekstresponsen læreren gir underveis i skriveforløpet?» • «Hvordan nyttiggjør elevene seg den digitale tekstresponsen i revideringsfasen?» •«Hvordan opplever elevene de ulike formene for digital tekstrespons?» Problemstillingen i studien er undersøkt gjennom kvalitativ metode, og informantene er tre elever på ungdomstrinnet. Jeg har observert elevene underveis i skriveforløpet, intervjuet dem for å få økt innsikt i hvordan de faktisk opplever de ulike formene for digital tekstrespons, og analysert tekstene de har skrevet så vel som den tekstresponsen de har fått underveis. Målet har vært å kunne si noe om hva som kjennetegner denne typen tekstrespons, og ikke minst å se hvordan elevene nyttiggjorde seg den. Elevtekstene og intervjudataene utgjør studiens primære datamateriale, mens observasjonsnotatene er sekundærdata og fungerer som utfyllende informasjon. Studien viser at læreren bruker ulike funksjoner i Showbie (forklares nærmere i kapittel 5.2) når hun gir tekstrespons i applikasjonen. Denne bruken er strategisk, og studien har avdekket et klart mønster i hvordan læreren bruker de ulike funksjonene, som digitalt blekk, digitale lydkommentarer og chatten, til å gi tekstrespons. Analysene av elevtekstene har vist at måten elevene har nyttiggjort seg tekstresponsen på, er ulik. De tre elevene som er informanter i studien, forholder seg ulikt til den digitale tekstresponsen i revideringsfasen. Resultatene tyder også på at det varierer i hvilken grad elevene faktisk forstår den digitale tekstresponsen, særlig den som ble gitt gjennom digitalt blekk. Samtidig opplevde elevene det som tidkrevende å finne ut hva læreren mente med den typen tekstrespons. Resultatene viser på den annen side at elevene var svært positive til den tekstresponsen de fikk gjennom lydkommentarene, fordi denne opplevdes som direkte og nær. Elevene i studien trekker dessuten fram at slik tekstrespons hadde en motiverende effekt på dem. Tekstresponsen elevene fikk gjennom chatten, hadde elevene imidlertid delte meninger om.nob
dc.description.abstractIn this study, digital text response (digital tekstrespons) has been the central theme. The purpose has been to investigate how digital text response is practiced by the teacher and how it is used and experienced by the students. The problem statement (problemstillingen) has been the following: "What characterizes a writing process (skriveforløp) where students write, and the teacher provides text response in an application on a tablet?" To answer the problem statement, I have chosen to look closer into three research questions: • "What characterizes the digital text response the teacher gives during the writing process?" • "How do students make use of the digital text response in the revision phase?" • "How do the students experience the different forms of digital text response?" The problem statement of the study has been examined through qualitative methodology, and the informants are three students at middle school (ungdomstrinnet). I have observed the students along the way in the writing process, interviewed them to gain insight into how they experience the different forms of digital text response, and analyzed the texts they have written, as well as the text response they have received along the way. The aim has been to be able to say something about what characterizes this type of text response, and not least to see how the students made use of it. The texts written by the students and the interview data constitute the primary data material of the study, while the observation notes are secondary data and serve as complementary information. The study shows that the teacher uses various features of Showbie (explained further in chapter 5.2) when she gives text response in the application. This use is strategic, and the study has revealed a clear pattern in how the teacher uses the various features, such as digital ink, digital audio commentary and the chat, to provide text response. The analysis of the student texts has shown that the way the students have made use of the text response is different. The three students who are informants in the study differs in terms of how they make use of the digital text response in the revision phase. The results also indicate that it varies to what extent the students actually understand the digital text response, especially the one that was given through digital ink. At the same time, the students experienced it as time-consuming to find out what the teacher meant with that type of text response. On the other hand, the results show that the students were very positive about the text response they received through the audio commentary because it was perceived as direct and close. The students in the study further point out that such a text response had a motivating effect on them. However, they had divided opinions about the text response received through the chat.eng
dc.language.isonob
dc.subjectvurdering
dc.subjectskriving
dc.subjecttilbakemeldinger
dc.subjectvurdering for læring
dc.subjectungdomstrinnet.
dc.subjectDigital respons
dc.titleShowbie – digital tekstrespons En studie av lærerens tilbakemeldinger og elevenes opplevelsenob
dc.title.alternativeShowbie – digital text responseeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-02-21T23:00:37Z
dc.creator.authorAslam, Usman Chaudry
dc.identifier.urnURN:NBN:no-69917
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/66724/1/Usman-Aslam_MA-R-V-5.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata