Hide metadata

dc.date.accessioned2019-02-21T08:48:13Z
dc.date.available2019-02-21T08:48:13Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/66676
dc.description.abstractE18-prosjektet Gulli-Langåker er et forvaltningsinitiert utgravingsprosjekt organisert av Fornminneseksjonen ved Kulturhistorisk museum. Bakgrunnen for utgra­vingsprosjektet er utvidelse til firefelts motorvei fra Gull i i Tønsberg kommune til Langåker i Sandefjord kommune. Formålet med prosjektet er å ta vare på kunnskapen som ligger i de automatisk fredete kulturminnene som blir berørt av tiltaket, i henhold til kulturminneloven. Prosjektet startet opp 1. april 2009, med feltarbeid i 2009 og 2010 og bearbeiding av resultatene i 2011. Pro­sjektet avsluttes 31. januar 2012. Totalt var det planlagt å undersøke 41 lokaliteter, hvorav 39 i sin helhet og deler av to. I all hovedsak er de utgravde områdene i samsvar med beregningene i prosjektplanen, med to unntak. Lokalitet 52 besto av en gravhaug som ikke ble gjenfunnet innenfor planområdet, og det ble derfor ikke foretatt utgravinger. På lokalitet 35 ble det gravd ut et boplassområde fra jern­alder, utover kulturminnene som var planlagt undersøkt. I tillegg var det i noen tilfeller lite eller intet samsvar mel­lom kulturminnene det var forventet å finne, og hva som ble funnet. Det gjelder særlig lokalitet 59 der de registrerte kullgropene ikke ble gjenfunnet, og lokalitet 74 der de to registrerte gravhaugene ikke ble gjenfunnet. På lokalitet 35 ble det i tillegg til de forventede kulturminnene også funnet boplasspor fra eldre jernalder. 12 lokaliteter ble ferdig undersøkt og ytterligere 5 delvis undersøkt under feltsesongen 2009. I løpet av 2010 ble de 5 påbegynte lokalitetene ferdig undersøkt og ytterligere 23 lokaliteter undersøkt i sin helhet. Mange av lokalitetene som ble undersøkt i 2010, var små, og de lå ofte nær hverandre, slik at arbeidsmengden målt i antall ukeverk var noe større i 2009 enn i 2010. Denne publikasjonen er den første av tre fra E18-pro­sjektet Gulli-Langåker. Hoveddelen av den utgjøres av lokalitetsbeskrivelser, med denne korte presentasjonen av prosjektet innledningsvis. Innenfor prosjektet er det undersøkt lokaliteter fra alle forhistoriske perioder og middelalder. Lokalitetene har gitt en mengde ny kunn­skap om forhistorien gjennom så vel unike funn som dagligdagse levninger. Det er også gjort erfaringer av mer administrativ art som vil bli diskutert i neste kapittel. Nord for traseen Gulli-Langåker ble det i 2003 og 2004 foretatt undersøkelser i forbindelse med ny firefelts mot­orvei (Ei8-prosjektet Kopstad-Gulli), og tilsvarende i sør i 2005 og 2006 (E18-prosjektet Langåker-Bommestad). Disse undersøkelsene er tidligere publisert i Kulturhis­torisk museums Varia-serie, og faglige og administrative erfaringer derfra har vært nyttig i dette prosjektet. Den administrative bakgrunnen for prosjektet er grundig presentert i prosjektets årsrapporter, og spesielt interesserte lesere henvises dit. De viktigste forholdene blir imidlertid kort presentert under. Prosjektet utførte feltarbeid i sesongen 2009 og 2010, mens det i 2011 ble utført etterarbeid og rapportering og utarbeidet manuskript til Varia. Det samlede budsjettet for prosjektet var beregnet til 45 ooo ooo (2009-kroner),men som det fremgår av prosjektets årsrapport for 2011, er det totale forbruket cirka 10 % mindre.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofVaria http://urn.nb.no/URN:NBN:no-42007
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-42007
dc.titleFagbokforlaget. E18-prosjektet Gulli-Langåker. Bind 1. Dyrking, bosetning og graver i Stokke og Sandefjord.en_US
dc.typeSeriesen_US
dc.creator.authorGjerpe, Lars Erik
dc.creator.authorMjærum, Axel
dc.creator.authorLønaas, Ole Christian
dc.creator.authorWikstrøm, Tone
dc.creator.authorGrindkåsa, Line
dc.creator.authorGollwitzer, Martin
dc.creator.authorStorrusten, Ellen Margrethe
dc.creator.authorØstmo, Mari Arentz
dc.identifier.urnURN:NBN:no-69876
dc.type.documentSeriehefteen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/66676/1/Fagbokforlaget_E18Gulli_Bind1_Text.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata