Hide metadata

dc.contributor.authorBraanen, Jenni Mundal
dc.date.accessioned2019-02-06T23:00:14Z
dc.date.available2019-10-28T23:45:57Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationBraanen, Jenni Mundal. "Sånne som deg har ikke godt av å være innlagt": Personlighetsforstyrrelse og opplevelse av stigma i møte med behandlingssystemet. En kvalitativ studie. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/66416
dc.description.abstractFormålet med studien har vært å undersøke om mennesker som har eller har hatt en personlighetsforstyrrelsesdiagnose opplever stigma knyttet til diagnosen i møte med behandlingssystemet, og i så fall på hvilken måte. Videre har studien forsøkt å belyse hvordan stigma knyttet til diagnosen kan være et hinder for bedringsprosesser. Utgangspunktet for valg av tema var to fokusgruppeintervjuer, gjennomført i regi av Nasjonal kompetansesenter for personlighetspsykiatri (NAPP), hvor stigma knyttet til diagnosen var et sentralt tema for flere i gruppen. Jeg har gjennomført et pilotintervju og seks dybdeintervjuer av mennesker fra ulike steder i Norge for å utforske erfaringene deres i møte med behandlingssystemet. De har alle henvendt seg frivillig til NAPP for å dele brukererfaring og er ikke rekruttert i kraft av pasientstatus. Datamateriale ble analysert med fortolkende fenomenologisk analyse (IPA) som metodetilnærming. Analysearbeidet resulterte i to hovedtemaer som stod i kontrast til hverandre: 1) Stigmatiserende prosesser i behandlingssystemet og 2) Bedringsfremmende prosesser i behandlingssystemet. Resultatene gir innsikt i elementer av stigmatiserende opplevelser fra innsiden av behandlingssystemet. Disse inkluderer stereotypier og fordommer og manglende inkludering i faglig forståelse av egen problematikk. Studien kan gi innsikt i samspillet mellom helsetjenestenes overordnede retningslinjer og uintenderte stigmatiserende effekter av rigid, overgeneraliserende håndtering. Deltakernes gode erfaringer i spesialiserte behandlingstilbud synes å være preget av nærværet av en varm, aksepterende terapeutisk holdning og syntes å kunne motvirke opplevelsen av stigma knyttet til diagnosen. Slike kontrastfulle erfaringer kan indikere at det å ha diagnosen utenfor et helhetlig og strukturert behandlingsopplegg kan være mer sårbart for stigmatisering.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.title"Sånne som deg har ikke godt av å være innlagt": Personlighetsforstyrrelse og opplevelse av stigma i møte med behandlingssystemet. En kvalitativ studienob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-02-06T23:00:14Z
dc.creator.authorBraanen, Jenni Mundal
dc.identifier.urnURN:NBN:no-69609
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/66416/8/Hovedoppgave--oktober-2018--Jenni-Mundal-Braanen--PDF--aller-siste-versjon-.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata