Hide metadata

dc.contributor.authorDale, Sigurd Skjeggestad
dc.date.accessioned2019-01-22T23:00:40Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationDale, Sigurd Skjeggestad. Farsrollen. En kvalitativ undersøkelse av menns opplevelse av foreldrerollen i familier hvor et barn har en funksjonsnedsettelse. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/66286
dc.description.abstractBakgrunn: Denne studiens mål er å øke kunnskapen om menns opplevelse av farsrollen i familier hvor et barn har en funksjonsnedsettelse. Tidligere studier viser at foreldre i denne gruppen kan oppleve større omsorgsbyrder og har høyere risiko for å oppleve angst, depresjon og stress enn foreldre med funksjonsfriske barn. Det har imidlertid blitt viet lite forskningsfokus på fedre, og selv om studier har vist at de rapporterer noe lavere stressbelastning og involverer seg mer i forsørgeroppgaver og mindre i omsorgsoppgaver enn mor, er kunnskapen om deres roller og opplevelser begrenset. Flere studier etterlyses, også i Norge. Metode: I denne studien ble syv fedre intervjuet om sine opplevelser som far til et barn med en funksjonsnedsettelse. Fedrene ble rekruttert gjennom «Søskenprosjektet» og hadde barn med forskjellige funksjonsnedsettelser. Det ble gjort lydopptak av intervjuene, og de ble deretter transkribert og analysert gjennom konvensjonell kvalitativ innholdsanalyse. Resultater: Det å være leken, aktiv og uredd var ofte fremtredende egenskaper i fedrenes rollebeskrivelser. Selv om de fleste beskrev en noe tradisjonell rollefordeling hvor far var hovedomsorgsgiver og mor hovedforsørger, beskrev fedrene samtidig en emosjonell nærhet til barna og en delaktighet i omsorgsoppgaver som overskrider en tradisjonell, distanserte forsørgerrolle. Fedrene var opptatt av at barna skulle oppleve mestring, og det økte støtte- og omsorgsbehovet til barnet med funksjonsnedsettelse kunne bidra til at fedrene brukte så mye tid på å tilrettelegge for disse barna at funksjonsfriske søsken ble overlatt mer til seg selv. Fedrene opplevde at mange faktorer kunne påvirke hvordan de fordelte oppgaver med mor, deriblant fagbakgrunn. Fedrene kunne oppleve betydelig emosjonell påvirkning i hverdagen, særlig i forbindelsen med utfordringer i samarbeidet med støtteapparatet, men også knyttet til aspekter ved diagnosen eller atferden til barnet med funksjonsnedsettelse. De vegret seg ofte for å dele sitt stress med mor, og foretrakk mer uformelle delingssituasjoner, gjerne med andre fedre. Diskusjon: Resultatene har en rekke teoretiske og kliniske implikasjoner. Fedrenes beskrivelser av faktorer de opplevde at påvirket deres roller tyder på at et systemteoretisk rammeverk egner seg godt til å forstå foreldreroller, og at kjønnsrollekonsistente forskjeller i fagbakgrunn mellom mor og far kan fremme en tradisjonell rollefordeling. Fedrenes lekne og uredde foreldreatferd kan videre peke mot at fedre spiller en viktig rolle i utviklingen av barns evne til å håndtere angst og tørre å utforske, noe som kan være særlig viktig i familiemr med barn med funskjonsnedsettelse. Det er også mulig at fedrenes tilbakeholdenhet kan bidra til å nedregulere stress i familiesystemet. Fedrenes beskrivelser av stressorer støtter at fedre som inntar en forsørgerrolle trolig skånes mer fra stressende omsorgsoppgaver og samarbeid med støtteapparatet, noe som gir en mulig forklaring på hvorfor mødre rapporterer høyere stress en fedre, samt hva som kan kjennetegne fedre som også opplever stress. Resultatene impliserer også at fedre kan ha behov for et rom hvor de kan dele om sine bekymringer og sitt stress, og at noe uformelle samtalegrupper, gjerne med andre fedre som uttrykker følelser og setter ord på opplevelser på måter fedrene kan kjenne seg igjen, kan senke fedrenes terskel for å dele om stress og bekymringer.nob
dc.language.isonob
dc.subjectPapparollen
dc.subjectfarsrollen
dc.subjectfedres funksjon
dc.subjectfunksjonsnedsettelse
dc.titleFarsrollen. En kvalitativ undersøkelse av menns opplevelse av foreldrerollen i familier hvor et barn har en funksjonsnedsettelsenob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-01-22T23:00:40Z
dc.creator.authorDale, Sigurd Skjeggestad
dc.date.embargoenddate3018-10-15
dc.rights.termsKLAUSULERING: Dokumentet er klausulert grunnet lovpålagt taushetsplikt. Tilgangskode/Access code C
dc.identifier.urnURN:NBN:no-69494
dc.type.documentMasteroppgave
dc.rights.accessrightsclosedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/66286/1/thesis.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata