Hide metadata

dc.contributor.authorHurum, Marianne
dc.date.accessioned2019-01-22T23:00:31Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationHurum, Marianne. Farger for følelser. Kan grafiske uttrykk for følelser være nyttig i samtaler med barn og unge?. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/66276
dc.description.abstractBakgrunn: Å gi uttrykk for egne følelser kan på flere måte bidra til god psykisk helse. Barn har imidlertid ikke samme evne til å uttrykke sine følelser verbalt som voksne. Kunnskap om metoder som kan brukes for nonverbalt emosjonelt uttrykk i arbeid med barn og unge kan derfor være nyttig. Forskningsspørsmål: I denne oppgaven beskrives en metode kalt ”Farger for følelser” (FFF). Dette er en metode hvor tegning og farger benyttes for å plassere og illustrere følelser på en todimensjonal menneskefigur. For å undersøke hvordan denne metoden brukes er oppgavens første problemstilling ”Hvor plasseres de ulike følelsene på figuren ved bruk av FFF?”. Utvalget benyttet i denne studien er søsken av barn ulike sjeldne diagnoser. Søskens beskrivelser av emosjonelle belastninger og vansker med å uttrykke følelser gjør at denne gruppen vurderes som et relevant utvalg for å undersøke bruken av en slik metode. Oppgavens andre problemstilling er dermed ”Hvordan uttrykkes følelser spesifikt relatert til søskensituasjonen ved bruk av FFF? Er det alders eller situasjonsrelaterte forskjeller i søskens bruk av FFF?”. Søskens verbale følelsesuttrykk i gruppesamtaler sammenliknes med FFF for å besvare oppgavens tredje problemstilling: ”Er det sammenheng mellom søskens bruk av FFF og verbalt uttrykk for følelser i gruppesamtaler?”. Datamateriale: Dataene benyttet i denne oppgaven er en del av ”Søskenprosjektet”. Forfatteren av denne oppgaven har ikke deltatt i planleggingen eller datainnsamlingen. Oppgaven er dermed basert på allerede innsamlet datamateriale. Koding og analyser av FFF er et resultat av selvstendig arbeid gjennomført av forfatteren. Metode: Oppgaven er en beskrivelse av FFF basert på kvantitative analyser. For å undersøke potensielle alders- og situasjonsfaktorer er bakgrunnsvariabler kartlagt og undersøkt ved bruk av korrelasjonsanalyser. På grunn av lite utvalg og få normalfordelte variabler er det benyttet ikke-parametriske tester. Resultater: Deskriptive analyser av FFF gjorde det mulig å lage en oversikt over hvor barna kjente følelsene glad, nervøs, trist, redd, sint, sjalu og flau. Ikke alle søsknene uttrykte følelser i løpet av de to første gruppesamtalene, men alle uttrykte følelser ved bruk av FFF. Søsken som i minst grad uttrykte sine følelser verbalt, uttrykte flest følelser og med størst fargelagt areal ved FFF. Det var en signifikant økning i bruk av følelsesord i gruppesamtalen etter bruk av FFF sammenliknet med de tidligere samtalene. Konklusjon: Resultatene av denne studien tyder på FFF kan være en nyttig metode i emosjonell kommunikasjon, kanskje særlig for barn som i liten eller ingen grad uttrykker følelser verbalt. Resultatene fra denne studien kan ha betydning for klinisk arbeid med barn og unge da slike metoder ikke tidligere er undersøkt i en klinisk setting. Det er også beskrevet aspekter ved denne metoden som fortsatt er uavklarte og hvor det er behov for videre forskning.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleFarger for følelser. Kan grafiske uttrykk for følelser være nyttig i samtaler med barn og unge?nob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-01-22T23:00:31Z
dc.creator.authorHurum, Marianne
dc.date.embargoenddate3018-10-16
dc.rights.termsKLAUSULERING: Dokumentet er klausulert grunnet lovpålagt taushetsplikt. Tilgangskode/Access code C
dc.identifier.urnURN:NBN:no-69488
dc.type.documentMasteroppgave
dc.rights.accessrightsclosedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/66276/1/thesis.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata