Hide metadata

dc.contributor.authorHavn, Marie Melangen
dc.date.accessioned2019-01-22T23:00:21Z
dc.date.available2019-01-22T23:00:21Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationHavn, Marie Melangen. Psykologen og pakken Profesjonsutøvelse i pakkeforløpenes tid. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/66265
dc.description.abstractDe siste tiårene har helsevesenet som helhet vært preget av store endringer. Disse kan ses som en omstilling av offentlig sektor generelt og preges av NPM som styringsideologi. Utviklingen reflekterer ønsker om effektivitet i helsesektoren og samtidig fokus på individuelle rettigheter. For å få til dette har man blant annet tatt i bruk standardiserte pasientforløp. Etter inspirasjon fra Danmark og lovende resultater fra pakkeforløp på kreftområdet, har norske myndigheter innført pakkeforløp for psykiske lidelser. Målet er å forbedre behandlingstilbudet for psykisk helse og rus, og å redusere uønsket variasjon slik at alle får så god og effektiv behandling som mulig. Denne litteraturstudien undersøker muligheter og begrensninger med pakkeforløp. Målet er å utforske hvordan pakkeforløp står i forhold til profesjonsutøvelse, brukermedvirkning og en diagnostisk tankegang. Studien er å betrakte som en semi-systematisk litteraturstudie med en tverrfaglig tilnærming. Ved bruk av litteratur og empiri om profesjonsutøvelse vil oppgaven drøfte hvordan pakkeforløp som standard kan være med på å innskrenke rommet for bruk av taus kunnskap og skjønn, samt en endring av tillitsforholdet til profesjonen. Likebehandlingsprinsippet løftes frem i pakkeforløpene, men en dyktig behandler vil samtidig kunne legge til rette for den enkeltes behov. Som en henvisning til nødvendighet kan pakkeforløp påvirke behandlers etikk. Med sosiologisk og medisinsk sosiologisk teori belyser oppgaven hvordan endringer ved et moderne liv kan legge grunnlag for brukermedvirkning. Individualisering gir enkeltmennesket ansvar for seg selv og egen helse. Et problem som da oppstår er at årsaker til lidelser i større grad plasseres i individet og betydningen av strukturelle årsaker nedtones. Oppgaven belyser hvordan denne prosessen skaper større behov for brukermedvirkning og at pakkeforløp kan dekke dette behovet. Med utgangspunkt i bekymringer fra fagfeltet drøfter oppgaven hvorvidt pakkeforløp kan ses som en del av en diagnostisk kultur. Ved hjelp av kritisk teori antyder oppgaven at pakkeforløpene baseres på en instrumentell rasjonalitet og etterlyser faglig debatt om verdiene som ligger til grunn for pakkeforløp.nob
dc.language.isonob
dc.subjectpakkeforløp
dc.subjectprofesjonsutøvelse
dc.subjectdiagnostisk kultur
dc.subjectbrukermedvirkning
dc.titlePsykologen og pakken Profesjonsutøvelse i pakkeforløpenes tidnob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-01-22T23:00:21Z
dc.creator.authorHavn, Marie Melangen
dc.identifier.urnURN:NBN:no-69474
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/66265/1/HovedoppgaveMarieHavn.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata