Hide metadata

dc.contributor.authorRuud, Mina Lohne
dc.date.accessioned2018-11-28T23:02:39Z
dc.date.available2018-11-28T23:02:39Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationRuud, Mina Lohne. Kjønnsbalanse i staten. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/65812
dc.description.abstractTemaet for denne masteroppgaven er karriereløp i staten, og hva mellomlederes karriereorienteringer kan si om vilkår for kjønnsbalanse. Flere studier og kartlegginger av arbeidslivet viser at det har funnet sted en moderat utjevning av kjønnsfordelingen på toppen av norske hierarkier, hvor statsforvaltningen skiller seg ut med sterk endring i retning av kjønnsbalanse (Reisel & Teigen, 2014). Denne oppgaven studerer et område som ikke har vært preget av stagnasjon, men hvor det har skjedd en endring. Det som leder mot min problemstilling er at feltet er i bevegelse, det er mulig å se endring – spesielt i staten og på mellomledersjiktet. Gjennom kvalitative intervjuer av ni kvinnelige og mannlige mellomledere, i henholdsvis fire ulike departementer, undersøkes deres karriereorienteringer og erfaringer. Videre er jeg interessert i å undersøke hvordan disse mønstrene for karriere kan bidra til forståelsen av vilkår for kjønnsbalanse. Nærmere bestemt belyses problemstillingen: Hvordan forstå mellomlederes karriereløp i staten, og hvordan kan disse mønstrene bidra til å forstå vilkår for kjønnsbalanse? Første del av problemstillingen besvares på tre måter. For det første undersøker jeg mellomlederes veier inn på dette nivået, og rekrutteringsprosessene frem til der de er i dag. For det andre analyserer jeg hvordan de opplever mellomlederposisjonen, herunder arbeidskrav og vurdering av balansen mellom fag og ledelse. For det tredje undersøker jeg karriereløpet deres i lys av hva slags karriereplaner de beskriver at de har hatt. Gjennom denne tredelingen studerer jeg karriere i et prosessperspektiv. Mellomlederne i min studie er inne i et løp og på et punkt i karrieren, hvor deres opplevelse av nåværende rolle, og deres karriereorienteringer har betydning for deres vei videre. Gjennom oppgavens tre analysekapitler ser jeg på deres vei til nåværende posisjon, arbeidsstrategien deres, håndtering og opplevelse av nåværende posisjon, og hva slags karriereplaner og preferanser de har for veien videre. Analysen viser blant annet en interessant nyansering av det androgyne lederidealet, med bakgrunn i at mellomlederne i utvalget ikke finner det fruktbart å knytte lederegenskaper til kjønn, men heller egenskaper. Mine funn viser at det er mulig å forstå karriere i staten på ulike måter. I analysen utfordres forventingen om at mellomledere er sterkt karriereorienterte og anser sin posisjon som mellomleder kun som et steg på veien videre oppover i hierarkiet. Mønstrene for karriereorienteringer kan bidra til å forstå vilkår for kjønnsbalanse på mellomledernivå i staten. Disse vilkårene handler om organisasjonsform, ikke-lineære karriereambisjoner og avkjønnede ledelsesidealer. I analysen argumenterer jeg videre for at det kan være nyttig med en forståelse av at de ulike ledernivåene i staten i stor grad representerer ulike jobber, hvor kombinasjonen av fag og ledelse er ulik på mellomledernivå og toppledernivå. Denne forskjellen kan belyse deres motivasjon eller manglende motivasjon for å bevege seg lineært i hierarkiet, på en ny måte. Hovedfunnene fra denne studien har også konsekvenser for hvordan vi forstår og studerer kjønn og ledelse. Tidligere forklaringer på kjønnssegregering har i stor grad blitt presentert for å kunne forklare stabilitet på dette feltet. På grunn av et lite utvalg har jeg ikke mulighet til å «parkere» tidligere forklaringer, men resultatene åpner opp for å stille spørsmål ved måten vi ser på karriere og karriereløp.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleKjønnsbalanse i statennob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-11-28T23:02:39Z
dc.creator.authorRuud, Mina Lohne
dc.identifier.urnURN:NBN:no-68145
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/65812/1/Masteroppgave---Kj-nnsbalanse-i-staten.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata