Hide metadata

dc.contributor.authorAndersen, Sofie Schiefloe
dc.date.accessioned2018-11-28T23:02:36Z
dc.date.available2018-11-28T23:02:36Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationAndersen, Sofie Schiefloe. En forpliktende glede. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/65809
dc.description.abstractHovedtemaet for denne oppgaven er utdrikningslag som kulturelt rituale. Utdrikningslag har en lang tradisjon, og er et av ritualene som innrammer inngåelsen av ekteskap. Dette er en tilstelning som typisk blir arrangert av brudens og brudgommens forlovere, en liten tid før bryllupet. Dette er tradisjonelt et kjønnsdelt rituale, hvor brud og brudgom får hver sin fest. Arrangementet varer typisk en hel dag, og inneholder leker, utfordringer og ofte alkohol. Tradisjonelt sett har utdrikningslag vært et rituale som forbereder brudeparet til bryllupet, og de nye rollene de da skal innta som ektefelle (Troels-Lund, 1969). Utdrikningslag kan anses for å være et populært rituale i norsk kultur, men det blir ofte betraktet for å være en nokså ny tradisjon. Gjennomførelsen av ritualet og lite kunnskap om ritualets historie, kan tyde på at utdrikningslag er en tatt-for-gitt kunnskap. I denne oppgaven har jeg derfor undersøkt hvilke premisser utdrikningslag eksisterer under i dag. Denne studien er av samfunnsvitenskapelig interesse, da det er viktig å undersøke kulturelle strukturer som påvirker hvordan vi lever. Utdrikningslag har vært en del av det kulturelle bildet i lang tid, og det vil derfor være interessant å undersøke hvorvidt ritualet har utviklet seg i takt med resten av samfunnet. For å utforske dette har jeg utarbeidet tre forskningsspørsmål: 1) Hvordan gjennomføres utdrikningslag, og hvilken rolle har ritualet i vår kultur? 2) Hvordan beskriver kvinner og menn gjennomførelsen av utdrikningslag, og hvilke forestillinger har de om gjennomførelsen hos det motsatte kjønn? 3) Hvilke aspekter ved utdrikningslag er sentrale, hvilke betydninger har de og hvordan fremkommer disse? For å tilegne meg en forståelse av dette fenomenet, og for å svare på forskningsspørsmålene har jeg gjennomført en kvalitativ studie. Jeg har gjennomført fem fokusgruppeintervjuer, bestående av to grupper med menn og tre grupper med kvinner. I søken etter å belyse det empiriske materialet har jeg sett dette i lys av utdrikningslagets historie, tidligere forskning og et teoretisk rammeverk som omfavner kulturanalyse, ritualer, gaveøkonomi og begreper knyttet til sosialt fellesskap. Gjennom tre analysekapitler svarer jeg på forskningsspørsmålene. I denne studien finner jeg at utdrikningslag gjennomføres med en fast oppbygning, og det er derfor støtte til å kunne omtale utdrikningslag som kulturelt rituale. Kvinner og menn trekker på ulike elementer når det kommer til innholdet i utdrikningslagene, og i forlengelse av dette tyder det på at ritualet er preget av tradisjonelle kjønnsroller. Det mannlige utdrikningslaget handler om samhold, alkohol og fremvisning av maskulinitet. Kvinnenes utdrikningslag ble beskrevet som noe roligere, men jeg finner støtte i undersøkelsen for å kalle det kvinnelige utdrikningslaget for et seksuelt rituale. Videre finner jeg at utdrikningslag er en plattform for sosialt fellesskap, noe som virker å være et fremtredende aspekt. Ritualet er samtidig preget av mange forpliktelser, og det fremstår at deltakerne på et utdrikningslag besitter en kontroll over hovedpersonen. Det er tvetydige oppfattelser om hvorfor vi opprettholder ritualet, hvilken rolle det spiller i dag og hvordan informantene forholder seg til ritualet. Jeg finner her grunnlag for å omtale utdrikningslag og gjennomførelsen av ritualet som en tatt-for-gitt kunnskap. Det ser fremdeles ut til at ritualet fremtrer som en forberedelse til den nye rollen brud og brudgom skal innta, og jeg finner flere elementer som henger igjen fra tradisjonelle måter å gjennomføre ritualet på. Til tross for forpliktelser og økonomiske overveielser, finner jeg at den sosiale gleden ved å delta på utdrikningslag til dels overskygger forpliktelsesaspektet ved ritualet. I forlengelse av dette vil jeg derfor kalle utdrikningslag for en forpliktende glede. Undersøkelsen avdekker også noen større spørsmål i relasjon til synet på kjønn og ekteskap i vår kultur, og viser til hvordan kulturelle plattformer som utdrikningslag er et integrert kulturelt system, samt et springbrett til sosialt fellesskap og brudd fra hverdagens rutiner.nob
dc.language.isonob
dc.subjectForpliktelser
dc.subjectSosiale bånd
dc.subjectKjønnsroller
dc.subjectTatt-for-gitt kunnskap
dc.subjectKulturelt rituale
dc.subjectHistorie
dc.subjectKollektiv livslyst
dc.subjectUtdrikningslag
dc.subjectFellesskap
dc.titleEn forpliktende gledenob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-11-28T23:02:36Z
dc.creator.authorAndersen, Sofie Schiefloe
dc.identifier.urnURN:NBN:no-68143
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/65809/1/Andersen--Sofie-Schiefloe---En-forpliktende-glede.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata