Hide metadata

dc.contributor.authorEvenshaug, Ragnhild
dc.date.accessioned2018-11-28T23:00:36Z
dc.date.available2018-11-28T23:00:36Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationEvenshaug, Ragnhild. Hvilken betydning har midlertidig ansettelse? En studie av arbeidssituasjon og psykisk helse hos leger i spesialisering. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/65699
dc.description.abstractI denne masteroppgaven undersøkes hvordan fast og midlertidig ansatte leger i spesialisering ved Oslo universitetssykehus opplever at ansettelsesformen påvirker deres arbeidssituasjon, og hvilken betydning dette har for deres opplevelse av psykisk helse. Fra 1. juli 2015 ble det tariffavtalefestet at leger i spesialisering som hovedregel skal ansettes fast. Likevel er de fleste leger i spesialisering ved Oslo universitetssykehus midlertidig ansatt. Yngre legers forening har de siste månedene slått alarm om høy arbeidsbelastning og uforsvarlig arbeidsmiljø, og det pekes på at forholdene er verst for de med midlertidig stilling. Direktør for HR og personal og tillitsvalgte for Yngre legers forening ved Oslo universitetssykehus ønsker å få en bedre forståelse for arbeidssituasjonen til leger i spesialisering, og hvilken betydning ansettelsesform har for opplevelsen av denne. Studiens problemstilling lyder som følger: «Hvordan opplever fast og midlertidig ansatte leger i spesialisering at ansettelsesformen påvirker deres arbeidssituasjon og psykiske helse?». Problemstillingen besvares ved å innhente empiri ved hjelp av dybdeintervjuer med tillitsvalgte og ledere, samt fokusgrupper bestående av midlertidig og fast ansatte leger i spesialisering fra tre avdelinger ved Oslo universitetssykehus. Empirien fortolkes ved hjelp av et teoretisk rammeverk bestående av eksisterende forskning på midlertidige ansettelser og psykisk helse samt stressteorien krav-kontroll-støtte-modellen. Modellen benyttes til å karakterisere arbeidssituasjonen til leger i spesialisering og for å predikere konsekvenser for psykisk helse. Funnene fra studien tyder på at ansettelsesform har betydning for opplevelsen av arbeidssituasjon. Midlertidig ansatte opplever flere utfordringer knyttet til ansettelsesforholdet. Funnene viser imidlertid at noen utfordringer preger både midlertidig og fast ansatte. Andre strukturelle og kulturelle trekk ved sykehuset ser derfor også ut til å ha betydning. Midlertidig ansatte opplever jobbusikkerhet og usikkerhet i utdanningen. Dette får konsekvenser for arbeidsbelastning og hvordan de opptrer som arbeidstakere. Det begrenser muligheten de opplever å ha til å stå opp for egne arbeidsforhold og melde fra om kritikkverdige forhold. Også fast ansatte opplever en form for jobbusikkerhet og usikkerhet i utdanningen. De føler seg derfor, i likhet med midlertidig ansatte, hemmet i hva de som arbeidstakere kan si og gjøre. Usikkerheten synes å forsterkes av sykehusets kultur. Kulturen ser ut til å forutsette at ansatte presterer bedre dersom de opplever usikkerhet i jobben, og den uttrykker holdninger som bidrar til å gi legene en følelse av at det ikke er behov for dem eller at de ikke er ønsket. Studien viser at tariffavtaleendringen og flere faste stillinger har positive konsekvenser for de som har fått fast ansettelse, men at situasjonen er forverret for de som fremdeles er midlertidig ansatt. Det anses som et paradoks at en tariffavtaleendring som var ment å forbedre ansattes arbeidsforhold gjennom økt jobbsikkerhet, resulterer i økt usikkerhet fordi regelen ikke overholdes. Med utgangspunkt i krav-kontroll-støtte-modellen, kan arbeidssituasjonen til leger i spesialisering karakteriseres som belastende. Funnene gir et bilde av høye psykologiske jobbkrav i form av stor arbeidsmengde – særlig for midlertidig ansatte – og høye krav knyttet til jobbusikkerhet og usikkerhet i utdanningen. Videre synes legene i spesialisering samlet sett å ha liten grad av kontroll i jobben. De har stor grad av autonomi og god mulighet til å benytte evner og ferdigheter, men kontrollen er likevel svak, fordi sykehuset preges av en fryktkultur som begrenser legene i hva de kan si og gjøre. Dette gjelder begge ansettelsesformer, men i særlig grad de midlertidige. Dessuten opplever legene i spesialisering å motta varierende sosial støtte. Støtten fra andre leger i spesialisering er god, men støtten fra overleger er varierende, og støtten fra ledere oppleves som noe dårlig i to av avdelingene. Tillitsvalgte forteller om lite støtte fra ledere generelt. Oppfatningene synes å gjelde begge ansettelsesformer, men midlertidig ansatte kan ha større vanskeligheter med å søke støtte. Belastende jobber antas ifølge krav-kontroll-støtte-modellen å innebære høyere risiko for arbeidsrelatert psykisk uhelse. I tillegg til legenes egne beretninger om psykiske utfordringer ble deres beskrivelser av arbeidssituasjonen brukt for å predikere mulige psykologiske helseutfall. Arbeidssituasjonen til midlertidig ansatte leger i spesialisering synes å ha følger for psykisk helse ved at faktorer som jobbusikkerhet, mangel på verdsettelse og liten mulighet til å si fra fører til unødvendig stress, bekymring, følelse av å være lite verdt, følelse av nedverdigelse og depressive symptomer. Jobbusikkerheten får følger for avgjørelser knyttet til familieliv, og for tiden som tilbringes sammen med familien. Noen informanter mener imidlertid at de ikke er særlig påvirket av arbeidssituasjonen, eller at den oppleves særlig problematisk. Personlighetsmessige forskjeller kan være noe av årsaken til at leger i spesialisering opplever og takler arbeidsforholdene på ulike måter. De fast ansatte synes også å oppleve noen av de samme tegnene på psykisk belastning som midlertidig ansatte gjør, nemlig bekymringer, stress og følelse av å være lite verdt. Jobbusikkerhet og usikkerhet i utdanningen ser ut til å bidra til dette.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleHvilken betydning har midlertidig ansettelse? En studie av arbeidssituasjon og psykisk helse hos leger i spesialiseringnob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-11-28T23:00:36Z
dc.creator.authorEvenshaug, Ragnhild
dc.identifier.urnURN:NBN:no-67943
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/65699/1/Masteroppgave-Ragnhild-Evenshaug.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata